tailieunhanh - Xây dựng khung phân tích vốn xã hội trong doanh nghiệp cho điều kiện Việt Nam, tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm

Nghiên cứu này bắt đầu bằng việc lược khảo các lý thuyết xã hội học và kinh tế học thực nghiệm trong những năm gần đây đã tìm ra những đặc trưng căn bản của vốn xã hội trong doanh nghiệp là cấu trúc mạng lưới và chất lượng mạng lưới liên kết của doanh nghiệp. | Nghiên cứu & Luận bàn . NGUYỄN TRỌNG HOÀI & ThS. HUỲNH THANH ĐIỀN V ốn xã hội là một nguồn lực quan trọng nhưng ít được sự quan tâm đối với các nhà nghiên cứu kinh tế và quản trị doanh nghiệp VN do chưa có một khung phân tích tổng quát cho điều kiện VN. Nghiên cứu này bắt đầu bằng việc lược khảo các lý thuyết xã hội học và kinh tế học thực nghiệm trong những năm gần đây đã tìm ra những đặc trưng căn bản của vốn xã hội trong doanh nghiệp là cấu trúc mạng lưới và chất lượng mạng lưới liên kết của doanh nghiệp. Sau đó, kết hợp lý thuyết vốn xã hội với các lý thuyết quản trị doanh nghiệp hiện đại để xây dựng các phương pháp đo lường lường vốn xã hội của doanh nghiệp trên ba phương diện là vốn xã hội bên trong, vốn xã hội bên ngoài và 22 vốn xã hội thuộc về cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp. Cuối cùng là xây dựng khung phân tích vốn xã hội tác động đến các hoạt động có ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh toàn diện của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực doanh nghiệp (sử dụng hiệu quả nguồn lực tổ chức) và tinh thần doanh nhân của người lãnh đạo. 1. Giới thiệu Các doanh nghiệp của VN đa phần là vừa và nhỏ, rất hạn chế vốn vật thể và trình độ công nghệ nên dễ bị rơi vào vòng luẩn quẩn là: kém lợi thế cạnh tranh - thiếu vốn – khó tiếp cận tín dụng – không cải tiến công nghệ - kém lợi thế cạnh tranh. Nguồn lực trong doanh nghiệp không chỉ là các tài sản hữu hình mà còn là những tài sản vô hình (Itami, 1987). Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng các giá trị tài PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 6 - Tháng 8/2010 sản vô hình tác động đến hiệu suất kinh tế thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hữu hình. Nhiều nghiên cứu gần đây đã đề cập đến một nguồn lực vô hình tồn tại trong các mối quan hệ xã hội của cá nhân và tổ chức, nguồn lực đó gọi là vốn xã hội. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh vốn xã hội tác động có ý nghĩa rất lớn đối với các hoạt động kinh tế vĩ mô lẫn vi mô. Phát hiện của các nghiên cứu gần đây về vai trò của vốn xã hội đối với các hoạt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.