tailieunhanh - Nội dung và quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học môn tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Kĩ năng dạy học môn tiếng Việt, quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học môn tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 22-24 NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Chu Thị Thuỷ An - Trường Đại học Vinh Ngày nhận bài:20/11/2016; ngày sửa chữa:27/11/2016; ngày duyệt đăng:29/11/2016. Abstract: Recently, teacher training at universities has been transformed from academic year into credit system. The credit training system requires specificity and mobility in all stages of the training process, especially in stages of formation and development of teaching skills, including Vietnamese teaching skills. Therefore, research on the contents and process of training Vietnamese teaching skills to perfect the process of training primary school teachers under the credit system and meet the practical requirements is an urgent need. Keywords: Primary school teachers, skills, credit system. 1. Mở đầu Ở Việt Nam, công tác đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) có trình độ đại học đã được tiến hành trên dưới 20 năm. Tuy nhiên, đến nay, ở các trường đại học đào tạo GVTH vẫn còn thiếu các tài liệu hướng dẫn công tác thực hành rèn luyện các kĩ năng (KN) dạy học môn Tiếng Việt (TV) cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục tiểu học, ngành học có nhiều đặc thù riêng về KN nghề nghiệp. Các giáo trình về Phương pháp dạy học (PPDH) TV ở tiểu học cũng có đề cập các KN dạy học TV nhưng chưa cụ thể và hệ thống, thời lượng dành cho việc cung cấp các kiến thức lí thuyết về dạy học TV còn chiếm tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với thời lượng tổ chức luyện tập các KN dạy học. Giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động thực hành rèn luyện các KN dạy học TV cho SV. SV chưa chủ động xác định các KN dạy học TV cần thiết, chưa chủ động thực hiện các hoạt động tự rèn luyện “tay nghề” dạy học TV của mình. 2. Nội dung nghiên cứu . Kĩ năng dạy học môn Tiếng Việt Trong các giáo trình về PPDH TV ở tiểu học, KN dạy học TV được quan niệm là hệ thống các KN sau: phân tích mục tiêu; tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.