tailieunhanh - Nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích kéo dài chứa diltiazem hydroclorid 90 mg

Công trình nghiên cứu được tiến hành để điều chế viên nén phóng thích kéo dài chứa hoạt chất tan trong nước là diltiazem hydroclorid có độ giải phóng hoạt chất đạt USP XXX. Và nghiên cứu sử dụng các polyme cho viên nén phóng thích kéo dài như Kollidon SR, HPMC, Eudragit RS PO 100, Precirol ATO 5, kết hợp với phương pháp bào chế dập trực tiếp điều chế viên nén phóng thích kéo dài có cấu trúc matrix và đánh giá độ giải phóng hoạt chất theo tiêu chuẩn USP XXX. | NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI CHỨA DILTIAZEM HYDROCLORID 90 mg Võ Thuỳ Ngân*, Nguyễn Thiện Hải* TÓM TẮT Mục tiêu: Điều chế viên nén phóng thích kéo dài chứa hoạt chất tan trong nước là diltiazem hydroclorid có độ giải phóng hoạt chất đạt USP XXX. Phương pháp: Sử dụng các polyme cho viên nén phóng thích kéo dài như Kollidon SR, HPMC, Eudragit RS PO 100, Precirol ATO 5, kết hợp với phương pháp bào chế dập trực tiếp điều chế viên nén phóng thích kéo dài có cấu trúc matrix và đánh giá độ giải phóng hoạt chất theo tiêu chuẩn USP XXX. Kết quả: Viên nén phóng thích kéo dài chứa diltiazem hydroclorid với thành phần tá dược tạo khung matrix là hỗn hợp HPMC và tá dược polyme X (một dẫn chất của cellulose có khả năng trương nở tạo gel nhanh) cho động học phóng thích hoạt chất bậc 0 và độ giải phóng hoạt chất đạt tiêu chuẩn USP XXX. Kết luận: Các kết quả từ thực nghiệm cho thấy có thể điều chế viên nén phóng thích kéo dài chứa diltiazem hydroclorid, một dạng bào chế mới dùng điều trị cao huyết áp và đau thắt ngực hiện nay. Từ khóa: diltiazem hydrochlorid, viên nén phóng thích kéo dài ABSTRACT FORMULATION OF DILTIAZEM HYDROCHLORIDE SUSTAINED-RELEASE TABLETS Vo Thuy Ngan, Nguyen Thien Hai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 -Supplement of No 1-2010: 123– 128 Objectives. The aim of the present study was to prepare sustained-release tablet of diltiazem hydrochloride, a soluble drug, in which the drug release complied with the specification of USP XXX. Methods. Direct compress process was used to formulate to develop the sustained-release tablet formulations with Kollidon SR, HPMC, Eudragit RS PO 100, Precirol ATO 5. Drug release was tested according to USP XXX. Results. Drug released from the formulation using the mixture of HPMC and X (a cellulose derivative which is capable fast swelling) was best fitted to zero-order kinetic and complied with the specification of USP XXX. Conclusions. The present results provided evidence that diltiazem hydrochloride .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.