tailieunhanh - Điều chỉnh chính sách thương mại của EU sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đã tạo ra những biến động lớn trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Liên minh Châu Âu (EU) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, và phải có những điều chỉnh cần thiết trong chính sách thương mại của mình nhằm thích ứng hơn với bối cảnh hiện nay. | V D1€U CHINH CHINH SdCH THUONG MRI CUR €U SnU KHUNG HORNG Vl^ SUV THORI KINH TCTORN CRUNHO'NG TRC DONG T 6 | H R N G XURT KHRU CUR V I I T N R M V R O €U T h s . H o a H i h i Cu*cmg Vien Nghien ciru Chau Au Tom tat: Cudc khung hodng tdi chinh vd suy thodi kinh ti todn cdu ndm 2008 da tgo ra nhieng bien ddng lan tren todn thi gi&i trong nhung ndm gdn ddy nhu: chu nghia bdo hg thuang mgi gia tdng, xu thi hinh thdnh vd gia tdng cdc khu vuc mgu dich tif do (FTA), su chi phdi ngdy cdng lan cua nhdm nu&c mai ndi (BRICS) ddi v&i kinh ti the gi&i. Liin minh Chdu Au (EU) Id khu vifc chiu dnh hu&ng ndng ni cua cugc khung hodng tdi chinh vd suy thodi kinh te ndm 2008, vdphdi cd nhiing diiu chinh cdn thiit trong chinh sdeh thuang mgi cda minh nhdm thich icng han vai bdi cdnh hi?n nay. Vi^c EU dieu chinh chinh sdeh thuang mgi cua minh dd cd nhirng tdc dgng ddng ke den hdng xudt khdu cua Viet Nam. Tfr khda: diiu chinh, hgp tdc. chinh sdeh thuang mgi. xudt khdu, EU. Vi$t Nam. Trong quan hf kinh tfi qudc tfi, thuang mdt lufln di dau trong vific ddi hdi dam mgi luon la ITnh vgc chifim vj tri uu tifin hang phan de md rgng thj trudng va thiie day tg diu, duge tat ea cac ben quan tam tham gia do hda thuong mgi, mat khac Igi ludn dua vdi nhieu hipn phap thuc day phdt trifin khae ra cac bifn phap tinh vi ban va cac rao can nhau. Vifc thgc thi edc ehfnh saeh thucmg phijc tap ban de bao hg san xuat trong mgi tao dieu kien eho sg phat trifin fln dinh nudc cua hp, nhat la sau khiing hoang tai eiia boat dgng thuang mai ludn dugc cac nha chfnh nam 2008. Difiu dd doi hdi cac nudc lgp chinh sach quan tam, ddc bift la nhiing theo dudi chien luge phat trifin dya vao nudc ldn nhu EU. Vdi xu hudng tg do hda xuit khau, trong dd cd Viet Nam, vua phai dang dien ra tien toan can vd do tde dfng tii cd sg hifiu biet vfi cac dieu ehinh chinh sau cufc khiing hodng tdi chfnh, vipc EU saeh thuang mgi ciia cac nudc phat trifin dilu chinh cac chinh sdeh thuong mgi tfieo va nhiing

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.