tailieunhanh - Mô hình quản trị địa phương của một số quốc gia Châu Âu

Bài viết đưa ra một số mô hình của các quốc gia điển hình như CHLB Đức, CH Pháp và Vương quốc Anh. Từ thực tế của các quốc gia này, tác giả đưa ra một số xu hướng phát trienr chính, từ đó rút ra kết luận về ý nghĩa của quản trị địa phương và tầm quan trọng của việc nghiên cứu so sánh. | KINH TE - PHAP LUAT CHAU AU y MO HINH Q U R N TRJ OJR PHVONG CUR MdT SO OUd'c Gifl CHflU fiU Tlis. Dao Bao Ngoc Vien Nghien cim Chdu Au Tom tdt: Qudn tri dia phuang Id tdng the nhung cdu true td chuc, md hinh, nhung mdi lien he giira trung uang v&i dia phuang. Nhd nu&c tu nguyen ddnh cho cdng ddng ddn cu a dia phucmg do quyin quyit dinh nhiing hogt dgng cdn thiit lien quan din d&i sdng cua hg du&i su gidm sdt cua ca quan nhd nu&c cdp trin de dam bdo tinh thong nhdt ciia quyen luc nhd nu&c. Bdi viit dua ra mdt sd md hinh cua cdc qudc gia dien hinh nhu CHLB Dice, CH Phdp vd Vuang qudc Anh. Tic thuc te cua cdc quoc gia ndy tdc gid dua ra mgt sd xu hic&ng phdt triin chinh, tic do rut ra ket ludn ve y nghia cita qudn trf dia phuong vd tdm quan trgng cua viec nghien cuu so sdnh. Tir khod: chinh quyen dia phucmg, qudn tri dia phucmg, tic qudn dia phucmg, trung uang. phdn quyen, md hinh, chdu Au, CHLB Dice, Vuang qudc Anh, CH Phdp. X u hudng phat trifin cua eac nin hanh Qudn trj dfa phuvng dugc hieu la tflng chinh hien dgi ngay nay la deu nhdm vao thfi nhirng edu true tfl chuc, nhiing mo hinh, viec khang dinh vai tro quan trgng cua chinh nhiing mfli lien he giiia trung uong vdi dia quyen dia phuong, tra lai cho hp nhirng phuang. That ra, cho din nay, "quan tri dja quyfin ty quan theo nguyen li cua Nha nudc phuang" la khai niem chi tin tai trong cae phap quyfin vi muc tieu xa hgi eflng bang, hpc thuyet md chua ed mft nfli ham chinh dan chu, van minh cho mgi cflng dan. Bai thiic trong cac van kien quoc t l ho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN