tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận án "Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam" thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm đề xuất một số định hướng, giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm phát triển hoạt động cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, tầm nhìn 2025. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ MINH THẢO PHÁT TRIỂN CHO VAY NHÀ Ở ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ MINH THẢO PHÁT TRIỂN CHO VAY NHÀ Ở ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Kinh doanh thƣơng mại : LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS Nguyễn Thị Phƣơng Liên 2. PGS. TS Nguyễn Thị Mùi HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các thông tin, dữ liệu, luận cứ đƣợc sử dụng trong luận án có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự tiến hành một cách trung thực, khách quan và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Thảo ii LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Phƣơng Liên và PGS. TS Nguyễn Thị Mùi đã hết sức nhiệt tình hƣớng dẫn để tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Nghiên cứu sinh cũng xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Thƣơng mại, Khoa Sau đại học, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Thƣơng mại quốc tế, Bộ môn Quản trị tài chính, Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán và gia đình đã luôn tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện đề tài. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Thảo iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.