tailieunhanh - Một số chỉ tiêu chất lượng trứng của sáu giống gà Đài Loan

Nghiên cứu được tiến hành trên hai thế hệ của sáu giống gà của Đài Loan (Hsin­Yi, Ju­Chi, Hua­Tung, Quemoy, Nagoya và Shek­Ki ), bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng trứng và khả năng di truyền các tính trạng chất lượng trứng cho đời sau. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về chất lượng trứng của sáu giống gà này đạt kết quả khá. | TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 30. 2016 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA SÁU GIỐNG GÀ ĐÀI LOAN Đỗ Ngọc Hà1, Phạm Thị Thanh Bình2 TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành trên hai thế hệ của sáu giống gà của Đài Loan (Hsin­Yi, Ju­Chi, Hua­Tung, Quemoy, Nagoya và Shek­Ki ), bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng trứng và khả năng di truyền các tính trạng chất lượng trứng cho đời sau. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về chất lượng trứng của sáu giống gà này đạt kết quả khá. Trong đó, chất lượng trứng của gà Nagoya là tốt nhất với các chỉ số về độ cứng, chỉ số Haugh là cao nhất, trong khi chất lượng trứng của gà Quemoy và Shek­Ki thể hiện có chất lượng thấp hơn các giống gà khác. Sự di truyền các tính trạng của chất lượng trứng cho đời sau khá cao nhưng thể hiện không rõ ràng ở các giống gà riêng rẽ khác nhau. Từ khóa: Chất lượng trứng, giống, hệ số di truyền, gà Đài Loan. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Chất lượng trứng là một trong những cơ sở quan trọng quyết định sự phát triển của phôi cũng như quyết định tới chất lượng gà con mới nở [12, ­741]. Chất lượng trứng được xác định bởi các chỉ tiêu như khối lượng trứng, chỉ số hình dạng, chỉ số Haugh, lòng trắng, lòng đỏ và vỏ trứng [9, ­177]. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ ngành chăn nuôi gia cầm theo cơ chế thị trường thì chất lượng trứng gà lại càng được quan tâm và đặt lên hàng đầu bởi nó liên quan trực tiếp tới quá trình sử dụng và bảo quản của người tiêu dùng. Hua­Tung, Hsin­Yi, Ju­Chi, Quemoy, Nagoya và Shek­Ki là sáu giống gà thuần có từ lâu đời ở Đài Loan [4, ­346]; [7, ­132] hiện tại đang được nuôi bảo tồn tại trại thực nghiệm của khoa Chăn nuôi ­ Đại học quốc gia Chung Hsing, Đài Chung, Đài Loan. Đây là các giống gà địa phương, thường được nuôi theo phương thức chăn thả. Tuy nhiên, chúng lại có khả năng sản xuất tốt và chất lượng thịt thơm ngon. Đã có rất nhiều nghiên cứu về sáu giống gà này nhưng chưa có một đánh giá cụ thể nào về chất lượng trứng của chúng và sự di truyền các

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.