tailieunhanh - Liên kết trong chính sách nhập cư của liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho ASEAN

Bài báo là kết quả nghiên cứu của Đề tài "Nghiên cứu so sánh các mô hình liên kết khu vực - Kinh nghiệm cho ASEAN", mã số - do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Bài viết tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng chính sách nhập cư của EU, qua đó rút ra một số gợi mở cho ASEAN trong lộ trình hướng tới Cộng đồng năm 2015. | CHiNH TR! - AN NINH cHAu Au , ~IEN KET TRONG CHiNH SitCH NH~P ClI ellA liEN MINH CHAU AU VA MQT so G91 MO CHO ASEAN PG . Nguy~n An Ha Vi~ n Nghien cuu Chau Au L oi Toa sop" : Bat boo nay fa kif qua nghtin cUu eua D€ tai "Ngh ien C lro so simh cdc mo "ill" lien kit khu "lfe - Kin" nghiem cho ASEAN", ma s6 - do Qlly p"ot Il'ii n Khoa hoc va COlIg nghe Qu6e gia (NAFOSTED) 1MIr(1. T 6m f3t: Trang sUdlhem 60 nam qua. qua trinh lien kit chou Au OJ pluit lJofin khollg IIgimg ca vJ chiJu r{SlIg IanchiJu sau. Tit Cong t/6ng lien kit vi Than ~ Thep, dJu nay EU dii Ira thim" m{5r 16 cturc lien kJ, khu vlfe g6m 28 nuac thanh vien vai hon 500 tri~u nguoi, dua tren 3 1rlj C91: lien millh kinlr fa viI tiJn reo chinh sacll d6; ngoai va an ninh chung, chinli sach v& nr ptui p va lip; V{i chung. Qua trinh nJuil Ihi hoa chdu Au dang tao fa nhiotg' khai "i~m moi, giti Iff mal trang lien kJI khu we nhu cong dan Chou Au. Qu6c h(JiChdu Au, Ngtin hang Chou Au, d6J1g tit" chung Chou Au. Trong qua trinh nhal thi hoa nay, chinh sach nhop cu cua Lie" minh va cae nutrc thimh vien ding co nhiJu thay do'i, gop pluin to Ion trong lang cuong lien kJt khu YVC , hinh thimh nen ng6i nha chung chou Au ding nlw truyJn bIJ gia tri ctui u Au vo! thd giGi. Bili viJt tqp Irung nghien cUu qua trinh xdy dvng chinh sach nhrjp czrcua EU, qua ito nit ra II/al s6 g(ri11/0 cho ASEAN Irang la trinh huimg loi Cang d6ng nlim 20 I 5. Til kh6a: ehillhsdch, di eu, liMp eu, lien kil, Cang d6ng, Lien min" CMu Au, ASEAN. N hu chung ta da biet, qua trlnh phat Khu V1,CC M~u dich n,r do d~n Lien minh Hai tri~n lien k~l khu V1,CC cha u Au qua rimg bu6c quan, Thj wang chung, r
  • TÀI LIỆU LIÊN QUAN
    TỪ KHÓA LIÊN QUAN
    Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
    Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.