tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam

Trước thực trạng pháp luật về tổ chức tài chính vi mô và nhu cầu phát triển ngành tài chính vi mô ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, luận án "Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam" thực hiện nghiên cứu để phục vụ cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÁI HÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Nguyễn Như Phát HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của . Nguyễn Như Phát. Các số liệu, trích dẫn được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực và đúng quy định. Hà nội, tháng 9 năm 2015 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN 6 . Tổng quan tình hình nghiên cứu về tài chính vi mô và pháp luật về tổ chức tài chính vi mô . 6 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của luận án . 18 CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 21 Khái quát chung về tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô. 21 Khái quát chung về pháp luật về tổ chức tài chính vi mô 39 Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng pháp luật điều chỉnh hoạt động tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô 48 CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 58 . Thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản tổ chức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.