tailieunhanh - Khảo sát hoạt tính giải lo âu của một số tinh dầu từ vỏ quả cây chi citrus họ rutaceace

Nhiều công trình nghiên cứu trên thú vật cũng như trên người cho thấy tinh dầu của vỏ quả từ chi citrus có tác dụng an thần giải lo, tuy vậy, cho đến nay, chưa có khảo sát nào trên các loại tinh dầu của các loài chi citrus có tại Việt nam về tác dụng này. Vì vậy nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thành phần hóa học và sàng lọc tác dụng an thần giải lo của các tinh dầu chi citrus trên mô hình dược lý thực nghiệm. | KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GIẢI LO ÂU CỦA MỘT SỐ TINH DẦU TỪ VỎ QUẢ CÂY CHI CITRUS HỌ RUTACEACE Dương Phước An* , Huỳnh Thị Bích Tuyền**, Nguyễn Ngọc Khôi* TÓM TẮT Mở đầu: Nhiều công trình nghiên cứu trên thú vật cũng như trên người cho thấy tinh dầu của vỏ quả từ chi Citrus có tác dụng an thần giải lo, tuy vậy, cho đến nay, chưa có khảo sát nào trên các loại tinh dầu của các loài chi Citrus có tại Việt nam về tác dụng này. Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thành phần hóa học và sàng lọc tác dụng an thần giải lo của các tinh dầu chi Citrus trên mô hình dược lý thực nghiệm. Phương pháp: Chuột nhắt trắng đực chủng Swiss albino được sử dụng trong khảo sát đặc tính giải lo âu với hai mô hình môi trường mở và mô hình chữ thập nâng cao. Các kỹ thuật GC-MS được sử dụng trong khảo sát thành phần hóa học của các loại tinh dầu trên. Kết quả: Chuột sử dụng tinh dầu Tắc liều 1g/kg (), số lần và thời gian vào nhánh mở tăng lên có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ tinh dầu Tắc ở liều này có tác dụng giải lo âu. Các loại tinh dầu Citrus khác như Cam, Chanh, Bưởi, Quít không cho thấy tác dụng này. Khảo sát thành phần hóa học bằng GC-MS, ở tinh dầu Tắc có sự hiện diện của một số thành phần mà không phát hiện ở 4 loại tinh dầu còn lại. Kết luận: Tinh dầu Tắc đã thể hiện tác dụng giải lo âu chứng minh qua mô hình chữ thập nâng cao. Tác dụng này là chuyên biệt do không bị ảnh hưởng bởi sự vận động tự nhiên của chuột thử nghiệm. Hoạt tính này có khả năng là do sự khác biệt về thành phần của tinh dầu của tinh dầu Tắc so với các loại tinh dầu khác. Từ khóa: tinh dầu, Citrus, giải lo âu, mô hình chữ thập nâng cao ABSTRACT ANXIOLYTIC-LIKE EFFECTS OF ESSENTIAL OILS FROM THE PEEL OF CITRUS PLANTS ON THE ELEVATED PLUS-MAZE MODEL IN MICE Duong Phuoc An, Huynh Thi Bich Tuyen, Nguyen Ngoc Khoi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 1 - 2010: 35-40 Background: Mounting evidence suggests the essential oil from peel of Citrus can have anxiolytic effect. Objectives: This .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    70    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.