tailieunhanh - Kết quả điều tra loài xén tóc đen Dorysthenes Walker (Waterhouse. 1984) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả đặc điểm hình thái, màu sắc chung của cơ thể và đặc điểm hình thái cấu tạo ngoài từng bộ phận của bọ đất theo (1981) [5] và Watson & Dallwitz (2003) [6], bao gồm hình thái các bộ phận của đầu, ngực và bụng. Đo tính kích thƣớc các cá thể thu được và xác định kích thƣớc trung bình các cá thể đực và cái (con cái có kích thước nhỏ hơn, mảnh hậu môn và lông đuôi lộ ra ngoài). | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 34. 2017 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LOÀI XÉN TÓC ĐEN DORYSTHENES WALKER (WATERHOUSE. 1984) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA Phạm Hữu Hùng1, Nguyễn Thế Nhã2, Lê Văn Ninh3 TÓM TẮT Xén tóc đen Dorysthenes walkeri (Waterhouse. 1984), thuộc họ xén tóc (Cerambycidae), bộ Cánh cứng (Coleoptera). Nguồn thức ăn của Xén tóc đen chủ yếu là thực vật: Trên cây gỗ, tre luồng và cây công nghiệp ngắn ngày như cây mía. Kết quả điều tra thu mẫu theo 4 phương pháp đã thu được tổng số 96 cá thể, trong đó, sử dụng bẫy pheremon có hiệu quả cao nhất, với 35 cá thể, chiếm 36,4%, thấp nhất là bẫy hố thu được 15 cá thể, đạt 15,6%. Số cá thể thu được ở hệ sinh thái nông nghiệp, khu dân cư là lớn nhất, 42 cá thể, chiếm 43,7%, thấp nhất là kiểu sinh cảnh là núi đá vôi, chỉ có 09 cá thể, chiếm 9,4%. Loài Xén tóc Dorysthenes walkeri (Waterhouse. 1984) có màu đen, mặt dưới màu nâu đen, đốt bàn chân màu nâu vàng. Đặc điểm hình thái cấu tạo chung và chi tiết từng bộ phận đã được mô tả theo Watson & Dallwitz (2003), đây là cơ sở cho việc nhận dạng và quản lý côn trùng. Từ khóa: Dorysthenes walkeri Waterhouse, Lucanidae, Coleoptera. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Họ Xén tóc (Cerambycidae) đƣợc chia thành các phân họ Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Aseminae, Spondylidinae, Dorcasominae, Cerambycinae và Lamiinae thức ăn của chúng là gỗ và các thành phần khác của thực vật [4]. Trong bộ Cánh cứng (Coleoptera), họ Xén tóc (Cerambycidae) là một họ lớn, phổ biến trên toàn thế giới. Prioninae Latreille (1802) là một trong 9 phân họ của họ Cerambycidae, phân họ này có đến 18 tộc, tộc Prionini Latreille (1804) có 27 giống, trong đó có giống Dorysthenes Vigors (1826). Phân giống Baladea Waterhouse, (1840) có hai loài: Dorysthenes sternalis (Fairmaire, 1902) và Dorysthenes walkeri (Waterhouse, 1840) cả hai loài này đều xuất hiện ở Việt Nam [4]. Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, thuộc địa phận huyện Bá Thƣớc và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.