tailieunhanh - Nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng - mô hình khuyến khích trẻ dưới 3 tuổi ở vùng khó khăn học tập và phát triển sớm

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Mô hình nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng của tổ chức Plan International Việt Nam và hiệu quả của mô hình nhóm trẻ vui chơi đối với trẻ dưới 3 tuổi. Để nắm nội dung bài viết. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 423 (Kì 1 - 2/2018), tr 19-22 NHÓM TRẺ VUI CHƠI TẠI CỘNG ĐỒNG - MÔ HÌNH KHUYẾN KHÍCH TRẺ DƯỚI 3 TUỔI Ở VÙNG KHÓ KHĂN HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN SỚM Bùi Thị Lâm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Thị Bích Hạnh - Tổ chức Plan International Việt Nam Ngày nhận bài: 06/01/2017; ngày sửa chữa: 17/01/2017; ngày duyệt đăng: 23/01/2017. Abstract: The Child Play Group is one of the innovative modalities that Plan International Vietnam created to support for children and parents in disadvantaged areas of Viet Nam to stimulate early learning and development of children under three years old. According to the review of the modality, this is appropriate model to the remote mountainous districts and communes in Vietnam and this model also contributed to solving the difficulties and challenges of care and education for children under three years old. The modality of Child Play Group contributed into improvement of children’s development level, especially in the domain of language development. On the other hand, this modality has created positive change of parents and community in their knowledge, perception, attitude and practice of early childhood care and development. Keywords: Early childhood care and development, the modality of the Child Play Group, children under three years old. đang được triển khai thực hiện từ năm 2011 tại 8 tỉnh: Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, và Gia Lai. Đến tháng 6/2016, tổ chức Plan International Việt Nam đã thành lập được 162 NTVC, với sự tham gia của cha mẹ/người chăm sóc (NCS) và trẻ tại 162 thôn/làng tại 8 tỉnh nói trên. Các NTVC được xem là sự hỗ trợ quan trọng cho trẻ và cha mẹ/NCS trẻ tại những vùng khó khăn, nơi trẻ em từ 0-3 tuổi bị hạn chế cơ hội tiếp cận GD nhà trẻ hoặc ít được tham gia các sân chơi khuyến khích sự phát triển toàn diện dành cho trẻ nhỏ. 2. Nội dung nghiên cứu . Mô hình nhóm trẻ vui chơi tại cộng đồng của Tổ chức Plan International Việt Nam NTVC

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.