tailieunhanh - Đặc tính quang hợp, khả năng tích lũy chất khô và năng suất của một số giống lạc (Arachis hypogaea. l) trồng tại Thanh Hóa

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính quang hợp (cường độ quang hợp, hàm lượng diệp lục, chỉ số diện tích lá), khối lượng chất khô tích lũy và năng suất của 10 giống lạc trồng trong vụ Xuân năm 2013, 2014 và 2015 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC TÍNH QUANG HỢP, KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHẤT KHÔ VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LẠC (ARACHIS HYPOGAEA. L) TRỒNG TẠI THANH HÓA Lê Văn Trọng1, Lê Thị Lâm2 TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính quang hợp (cường độ quang hợp, hàm lượng diệp lục, chỉ số diện tích lá), khối lượng chất khô tích lũy và năng suất của 10 giống lạc trồng trong vụ Xuân năm 2013, 2014 và 2015 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thí nghiệm đã phân nhóm giống lạc theo năng suất thành 3 nhóm, nhóm năng suất cao: L26, TB25 (giống L26: 36,7 tạ/ha, giống TB25: 35,0 tạ/ha), nhóm năng suất thấp: Lạc lỳ, L12, sen lai (giống lạc lỳ có năng suất thấp nhất đạt 23,1 tạ/ha) và nhóm năng suất trung bình: L18, L08, L14, L19, L23. Các giống lạc năng suất cao thể hiện một số đặc tính quang hợp và chất khô tích lũy tốt hơn so với các giống lạc năng suất thấp và trung bình. Điển hình là giống L26 cho năng suất cao nhất có đặc tính hợp lý nhất: cường độ quang hợp 26,82 , hàm lượng diệp lục: 1,76 lá tươi, chỉ số diện tích lá 5,68 , khả năng tích lũy chất khô 24,26g. Trong khi đó giống lạc lỳ đạt năng suất thấp nhất có các chỉ số tương ứng là: cường độ quang hợp 19,78 , hàm lượng diệp lục 0,81 lá tươi, chỉ số diện tích lá 4,46 , chất khô tích lũy 20,37g. Từ khóa: Giống lạc, năng suất, quang hợp. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Năng suất là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lƣợng cây trồng, đó là tổng hợp kết quả của các quá trình sinh lý diễn ra trong cây, do kiểu gen quy định và chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố môi trƣờng, kỹ thuật canh tác. Mỗi giống cây trồng có năng suất hay khả năng chống chịu khác nhau đều thể hiện trong các đặc điểm sinh lý, hoá sinh. Điều này cho phép chúng ta có thể dựa vào sự khác biệt trong các chỉ tiêu sinh lý của các giống có năng suất cao và thấp để sơ tuyển các giống năng suất cao, phẩm chất hạt tốt, thích nghi với các điều kiện tự nhiên của vùng, miền cụ thể giúp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.