tailieunhanh - Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Bài viết xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực thích ứng nghề nghiệp của giáo viên Mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. Bộ công cụ gồm 45 tiêu chí và đã thử nghiệm trên 219 giáo viên hiện đang công tác tại các trường Mầm non trong khu vực tỉnh Sóc Trăng và được tuyển dụng từ năm 2012 đến năm 2016. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 422 (Kì 2 - 1/2018), tr 15-22 XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Vũ Phương Liên - Trần Lan Anh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Như Ngọc - Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng Ngày nhận bài: 01/11/2017; ngày sửa chữa: 20/11/2017; ngày duyệt đăng: 28/11/2017. Abstract: The objective of this study is to building a toolkit for assessing the career adaptability of pre-primary teachers in order to improve the quality of education at ECE institutions. ) in the current period. A pilot test with a toolkit of 45 criteria has been conducted with 219 teachers who were working at preschools in Soc Trang Province and have been recruited over the period 20122016. The results confirm that the toolkit is appropriate for evaluating pre-primary teachers’ career adaptability. Keywords: Building toolkit, Evaluation, Capacity for career adaptation, Pre-primary teacher. nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Trong những năm qua, vấn đề xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ GVMN và chuẩn đầu ra của sinh viên (SV) ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) đã được thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tế việc đánh giá năng lực TƯNN của GVMN chưa được quan tâm một cách thích đáng, còn thiếu các bộ công cụ đánh giá. Vì vậy, để có thêm công cụ giúp các nhà quản lí tham khảo khi muốn đánh giá năng lực TƯNN của GVMN, giúp GVMN tự đánh giá khả năng TƯNN của mình, bài viết này chúng tôi xin đề xuất bộ công cụ đánh giá năng lực TƯNN của GVMN. . Mô hình nghiên cứu Đánh giá năng lực TƯNN dựa theo mẫu khảo sát và thang đo Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và kết quả đã chứng minh độ tin cậy và sự phù hợp với hầu hết các nước trên thế giới. Trong đó, họ đã sử dụng thang đo 5 mức độ: 5 = Mạnh nhất; 4 = Rất mạnh; 3 = Mạnh; 2 = Hơi mạnh; 1 = Không mạnh để đánh giá năng lực TƯNN. Mô hình 1. Mô hình đánh giá năng lực TƯNN CAAS 1. Mở đầu Thuật ngữ “năng lực” do . White đưa ra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.