tailieunhanh - Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai năng suất chất lượng cao, có mùi thơm trong vụ xuân tại Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu là nhằm: Tuyển chọn 1-2 tổ hợp lúa lai năng suất chất lượng cao, có mùi thơm, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu với các loại sâu bệnh hại chính, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng đồng bằng Thanh Hóa. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ TỔ HỢP LÚA LAI NĂNG SUẤT CHẤT LƢỢNG CAO, CÓ MÙI THƠM TRONG VỤ XUÂN TẠI THANH HÓA Nguyễn Bá Thông1, Mai Nhữ Thắng2, Lê Hữu Cơ3 TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa và xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong vụ Xuân năm 2016. Mục tiêu nghiên cứu là nhằm: Tuyển chọn 1-2 tổ hợp lúa lai năng suất chất lượng cao, có mùi thơm, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu với các loại sâu bệnh hại chính, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng đồng bằng Thanh Hóa. Vật liệu nghiên cứu gồm 10 tổ hợp lúa lai, trong đó tổ hợp Nghi hương 305 làm đối chứng. Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), 3 lần nhắc lại, diện tích ô 10m2, mật độ cấy 45 khóm/m2, cấy 1 dảnh/khóm. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 2 tổ hợp cho năng suất cao vượt đối chứng ở mức xác suất đáng tin cậy là: HQ19 năng suất đạt 7,59 tấn/ha và HQ21 năng suất đạt 7,52 tấn/ha. Hai tổ hợp lúa lai này thuộc dạng hạt dài, độ thơm lá từ thơm đến thơm nhẹ, cơm có mùi thơm đặc trưng, thời gian sinh trưởng và các đặc tính nông sinh học phù hợp, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại chính, thích ứng với điều kiện canh tác trong vụ Xuân tại Thanh Hoá. Từ khóa: Lúa lai, năng suất cao, chất lượng, mùi thơm, hạt dài, thích ứng cao. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Những năm gần đây, các nƣớc đang phát triển đã có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực sản xuất lƣơng thực, việc đƣa lúa lai vào gieo cấy đã tạo nên bƣớc đột phá về năng suất và sản lƣợng. Đến nay chƣơng trình nghiên cứu và phát triển lúa lai đƣợc triển khai ở hầu hết các quốc gia có nghề trồng lúa và đã tạo ra nhiều tổ hợp lai mới có năng suất chất lƣợng cao, thích ứng với nhiều vùng sinh thái. Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những nƣớc thành công về nghiên cứu và phát triển lúa lai. Năm 2014, diện tích lúa lai của cả nƣớc đã đạt ha [4]. Công tác nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai ở Việt Nam đang đƣợc thúc đẩy mạnh mẽ cùng với sự .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.