tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến việc đạt được các mục đích: bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Việt Nam. . | Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o bé t− ph¸p tr−êng ®¹i häc luËt hµ néi nguyÔn ngäc minh ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc kinh tÕ trong sö dông ®Êt luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc Hµ néi - 2016 Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o bé t− ph¸p tr−êng ®¹i häc luËt hµ néi nguyÔn ngäc minh ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc kinh tÕ trong sö dông ®Êt Chuyªn ngµnh : LuËt kinh tÕ M· sè : 62 38 01 07 luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: Hoµng ThÕ Liªn NguyÔn Quang TuyÕn Hµ néi - 2016 L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u nêu trong lu n án là trung th c. Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n án chưa t ng ư c ai công b trong b t kỳ công trình nào khác. T¸c gi¶ luËn ¸n Nguy n Ng c Minh môc lôc Trang më ®Çu 1 Chương 1: T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U VÀ CƠ S THUY T C A LÝ 7 TÀI . T ng quan tình hình nghiên c u 7 . Cơ s lý thuy t c a 35 tài Chương 2: M T S V N LÝ LU N V PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C KINH T TRONG S D NG . Ch s h u toàn dân v t ai và quy n s d ng 40 T t c a t ch c 40 kinh t . Lý lu n v các t ch c kinh t s d ng t 52 Chương 3: TH C TR NG PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V C AT CH C KINH T TRONG S . Phương th c s d ng t áp d ng D NG 79 T i v i các t ch c kinh t trong 79 pháp lu t hi n hành . Quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng t . Sáp nh p, gi i th t ch c kinh t s d ng thu h i . Quy n và nghĩa v iv i t và v n 95 t 116 t ai c a doanh nghi p nhà nư c khi c 118 ph n hóa Chương 4: NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP GÓP PH N HOÀN THI N PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V KINH T TRONG S . D NG C AT CH C T nh hư ng hoàn thi n pháp lu t v quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng 151 DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C N 133 t K T LU N QUAN 128 t . Gi i pháp hoàn thi n pháp lu t v quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng 128 à CÔNG B LIÊN 156 TÀI LU N ÁN DANH M C TÀI LI U THAM KH O 157 1 M U 1.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.