tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến việc đạt được các mục đích: bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Việt Nam. . | Bộ Giáo dục và Đào tạo bộ t− pháp trường đại học luật hà nội nguyễn ngọc minh pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất luận án tiến sĩ luật học Hà nội - 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo bộ t− pháp trường đại học luật hà nội nguyễn ngọc minh pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 62 38 01 07 luận án tiến sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học: Hoàng Thế Liên Nguyễn Quang Tuyến Hà nội - 2016 L I CAM OAN Tụi xin cam oan õy là cụng trỡnh nghiờn c u c a riờng tụi. Cỏc s li u nờu trong lu n ỏn là trung th c. Nh ng k t lu n khoa h c c a lu n ỏn chưa t ng ư c ai cụng b trong b t kỳ cụng trỡnh nào khỏc. Tác giả luận án Nguy n Ng c Minh mục lục Trang mở đầu 1 Chương 1: T NG QUAN TèNH HèNH NGHIấN C U VÀ CƠ S THUY T C A Lí 7 TÀI . T ng quan tỡnh hỡnh nghiờn c u 7 . Cơ s lý thuy t c a 35 tài Chương 2: M T S V N Lí LU N V PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C KINH T TRONG S D NG . Ch s h u toàn dõn v t ai và quy n s d ng 40 T t c a t ch c 40 kinh t . Lý lu n v cỏc t ch c kinh t s d ng t 52 Chương 3: TH C TR NG PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V C AT CH C KINH T TRONG S . Phương th c s d ng t ỏp d ng D NG 79 T i v i cỏc t ch c kinh t trong 79 phỏp lu t hi n hành . Quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng t . Sỏp nh p, gi i th t ch c kinh t s d ng thu h i . Quy n và nghĩa v iv i t và v n 95 t 116 t ai c a doanh nghi p nhà nư c khi c 118 ph n húa Chương 4: NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP GểP PH N HOÀN THI N PHÁP LU T V QUY N VÀ NGHĨA V KINH T TRONG S . D NG C AT CH C T nh hư ng hoàn thi n phỏp lu t v quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng 151 DANH M C CÁC CễNG TRèNH KHOA H C N 133 t K T LU N QUAN 128 t . Gi i phỏp hoàn thi n phỏp lu t v quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong s d ng 128 Ã CễNG B LIấN 156 TÀI LU N ÁN DANH M C TÀI LI U THAM KH O 157 1 M U 1.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN