tailieunhanh - Kết quả nghiên cứu xác định giống đậu tương thích hợp trồng xen cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Thanh Hóa

Bài viết xác định giống đậu tương thích hợp trồng xen cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có hiệu quả cao là việc làm cấp bách mà thực tiễn sản xuất đang đặt ra. Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống đậu tương ĐT26 thích hợp để trồng xen cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trên đất đồi của tỉnh Thanh Hóa. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 34. 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG ĐẬU TƢƠNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CAO SU THỜI KỲ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI THANH HÓA Lê Hoài Thanh1, Lê Hữu Cần2, Lê Đăng Ninh3 TÓM TẮT Xác định giống đậu tương thích hợp trồng xen cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có hiệu quả cao là việc làm cấp bách mà thực tiễn sản xuất đang đặt ra. Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống đậu tương ĐT26 thích hợp để trồng xen cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trên đất đồi của tỉnh Thanh Hóa: Thời gian sinh trưởng ngắn; sinh trưởng, phát triển tốt; nhiễm nhẹ với một số bệnh hại chính như bệnh đốm nâu và bệnh sương mai (điểm 1-3); tỷ lệ giòi đục thân và sâu cuốn lá ở mức thấp: Giòi đục thân (số cây bị hại từ 2,2% - 3,9%), sâu cuốn lá (số cây bị hại từ 3,0% - 4,0%); tính tách quả ở mức nhẹ (điểm 1 - 2), khả năng chống đổ tốt (điểm 1 - 2). Năng suất cao (đạt từ 10,50 tạ/ha - 11,20 tạ/ha), cao hơn các giống khác và giống đối chứng (ĐT12) ở mức sai khác có ý nghĩa. Trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản cho hiệu quả cao nhất: Lãi thuần đạt 18,74 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả tăng 28% so với trồng xen mía; trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển của cây cao su: Sau 08 tháng trồng xen, chu vi thân cây cao su đạt 13,1cm tăng 6,7cm so với thời kỳ mới trồng xen (cao hơn trồng xen mía và trồng thuần cao su);trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản không ảnh hưởng đến sự phát sinh và gây hại của sâu, bệnh trên cây cao su. Từ khóa: Trồng xen, cao su, kiến thiết cơ bản. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây cao su (Hevea brasiliensis), là loài cây có tầm quan trọng kinh tế lớn nhất trong chi Hevea do chất nhựa mủ của nó là nguyên liệu chính trong sản xuất cao su tự nhiên. Tỉnh Thanh Hóa đã xác định cây cao su là một trong những cây chủ lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn liền công - nông - lâm nghiệp ở trung du, miền cao su trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    33    2    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.