tailieunhanh - Tổng hợp và hoạt tính kháng vi sinh vật một số dẫn chất chalcon dị vòng

Tình hình nghiên cứu và mục tiêu của đề tài trình bày về: Các dẫn chất chalcon đặc biệt chalcon dị vòng hiện nay được quan tâm nghiên cứu như là tác nhân kháng vi sinh vật tiềm năng, và sàng lọc những dẫn chất chalcon dị vòng mới có tác dụng kháng vi sinh vật có thể phát triển thành thuốc điều trị nhiễm khuẩn. | TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT MỘT SỐ DẪN CHẤT CHALCON DỊ VÒNG Trần Lê Ánh Thùy*, Nguyễn Thị Thảo Như*, Đỗ Tường Hạ**, Võ Thị Anh Thư***, Trần Thành Đạo* TÓM TẮT Đặt vấn đề: các dẫn chất chalcon đặc biệt chalcon dị vòng hiện nay được quan tâm nghiên cứu như là tác nhân kháng vi sinh vật tiềm năng. Mục tiêu: sàng lọc những dẫn chất chalcon dị vòng mới có tác dụng kháng vi sinh vật có thể phát triển thành thuốc điều trị nhiễm khuẩn. Phương pháp: phản ứng ngưng tụ Claisen Schmidt được dùng tổng hợp chalcon. Phương pháp vi pha loãng trong phiến 96 giếng được dùng để đánh giá tác dụng kháng vi sinh vật của chalcon dị vòng tổng hợp. Kết quả: 12 dẫn chất chalcon dị vòng (pyridinyl chalcon, furfuranyl chalcon và thiophenyl chalcon) đã được tổng hợp và khảo sát tác động kháng vi khuẩn S. aureus, Strep. Faecalis, P. aeruginosae, E. coli và vi nấm C. albicans. Các dẫn chất pyridinyl chalcon cho thấy có tác dụng mạnh hơn các chalcon dị vòng còn lại. Kết luận: nhóm chất chalcon dị vòng, đặc biệt pyridinyl chalcon là nhóm tiềm năng để phát triển chất kháng vi sinh vật mới. Dẫn chất 1-pyridin-2-yl-3-(2-chlorophenyl)-2-propene-1-one (N5) có thể sử dụng làm chất “lead compound” để tổng hợp dãy dẫn chất mới có tác dụng kháng vi sinh vật. Từ khóa: Chalcon dị vòng, hoạt tính kháng vi sinh vật. ABSTRACT SYNTHESIS AND EVALUATION OF ATANTI-MICROBIAL ACTIVITY OF SOME HETEROCYCLIC CHALCONES Tran Le Anh Thuy, Nguyen Thi Thao Nhu, Do Truong Ha, Vo Thi Anh Thu, Tran Thanh Dao * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 1 - 2010: 110 – 115 Background: chalcones especially heterocyclic chalcones recently have reported as potential antibacterial agents. Objectives: to screen for new like chalcone compounds named heterocyclic containing at least one heterocyclic ring instead of benzene in typical chalcone which may show inhibition against microbial germs. Methods: Claisen Schmidt reaction is applied for synthesis of heterocyclic chalcone, and their antimicrobial activity is .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.