tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam hiện nay

Đề tài luận án nghiên cứu tổng quát các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh vấn đề ô nhiễm dầu và khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra; qua đó, định hình các vấn đề lý luận cơ bản, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THANH HÀ PHáP LUậT Về KHắC PHụC HậU QUả THIệT HạI Ô NHIễM MÔI TRƯờNG BIểN DO DầU Từ TàU GÂY RA ở VIệT NAM HIệN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THANH HÀ PHáP LUậT Về KHắC PHụC HậU QUả THIệT HạI Ô NHIễM MÔI TRƯờNG BIểN DO DầU Từ TàU GÂY RA ở VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngành : Luật Hiến phỏp và Luật Hành chớnh Mó số : 62 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. . Vũ Thu Hạnh 2. . Bựi Thị Đào HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tụi xin cam đoan đõy là cụng trỡnh nghiờn cứu độc lập của cỏ nhõn tụi. Nội dung cũng như cỏc số liệu trỡnh bày trong luận ỏn đảm bảo tớnh chớnh xỏc, tin cậy và trung thực. Những kết luận khoa học của luận ỏn chưa từng được cụng bố trong bất kỳ cụng trỡnh nào khỏc. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đặng Thanh Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BèA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CỨU, CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIấN CỨU 7 . Tổng quan tỡnh hỡnh nghiờn cứu 7 . Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cứu . 18 . Cõu hỏi và giả thuyết nghiờn cứu 21 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIỆT HẠI ễ NHIỄM MễI TRƯỜNG BIỂN DO DẦU TỪ TÀU GÂY RA 23 . Lý luận về ụ nhiễm mụi trường biển và khắc phục hậu quả thiệt hại ụ nhiễm mụi trường biển do dầu từ tàu gõy ra 23 . Lý luận về phỏp luật khắc phục hậu quả thiệt hại ụ nhiễm mụi trường biển do dầu từ tàu gõy ra. 46 CHƢƠNG 3: THỰC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
113    32    0    24-06-2021