tailieunhanh - Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính tiền tệ "Tài chính doanh nghiệp" trình bày những nội dung chính sau: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận. . | Chương Tài chính doanh nghiệp Tài chính tiền tệ Chương : Tài chính doanh nghiệp Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp 2. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp 3. Cơ chế tài trợ 4. Thu nhập và lợi nhuận 1. Bản chất và vài trò TCDN . Doanh nghiệp và các đặc đặc trưng của DN: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, có con dấu, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh. Đặc trưng: - Là tổ chức kinh tế thực hiện chức năng kinh doanh - Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là sự kết hợp các nhân tố đầu vào như vốn lao động để tạo ra các sản phẩm hàng hoá và được tiêu thụ trên thị trường với mục đích lợi nhuận. 1. Bản chất và vài trò TCDN . Baûn chaát cuûa TCDN Veà hieän töôïng: TCDN phaûn aùnh söï vaän ñoäng chuyeån dòch cuûa caùc luoàng giaù trò phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh vaø tröïc tieáp phuïc vuï cho quaù trình naøy cuûa doanh nghieäp. Veà baûn chaát taøi chính: TCDN laø heä thoáng caùc quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình phaân phoái caùc nguoàn löïc taøi chính. Ñöôïc theå hieän thoâng qua quaù trình huy ñoäng vaø söû duïng caùc loaïi voán, quyõ tieàn teä nhaèm phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Caùc quan heä kinh teá caáu thaønh baûn chaát TCDN goàm: Quan heä kinh teá giöõa doanh nghieäp vaø nhaø nöôùc Quan heä kinh teá giöõa doanh nghieäp vôùi thò tröôøng Quan heä kinh teá trong noäi boä doanh nghieäp Bản chất và vài trò TCDN 2. Vai trò của TCDN Xuất phát từ cơ chế kinh tế, trong điều kiện kinh tế thị trường, TCDN thực hiện các vai trò sau: Tổ chức huy động và phân phối sử dụng các nguồn lực tài chính có hiệu quả. Tạo lập các đòn bẩy tài chính để kích thích, điều tiết các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. Kiểm tra đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Cấu trúc tài chính doanh nghiệp Xem bảng cân đối tài chính doanh nghiệp Taøi saûn Nôï vaø voán Taøi saûn löu ñoäng Taøi saûn coá . | Chương Tài chính doanh nghiệp Tài chính tiền tệ Chương : Tài chính doanh nghiệp Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp 2. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp 3. Cơ chế tài trợ 4. Thu nhập và lợi nhuận 1. Bản chất và vài trò TCDN . Doanh nghiệp và các đặc đặc trưng của DN: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, có con dấu, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh. Đặc trưng: - Là tổ chức kinh tế thực hiện chức năng kinh doanh - Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là sự kết hợp các nhân tố đầu vào như vốn lao động để tạo ra các sản phẩm hàng hoá và được tiêu thụ trên thị trường với mục đích lợi nhuận. 1. Bản chất và vài trò TCDN . Baûn chaát cuûa TCDN Veà hieän töôïng: TCDN phaûn aùnh söï vaän ñoäng chuyeån dòch cuûa caùc luoàng giaù trò phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh vaø tröïc tieáp phuïc vuï cho quaù trình naøy cuûa doanh nghieäp. Veà baûn chaát taøi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.