tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở nhận diện được bản chất của các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng các quy định pháp luật của Nhà nước về hoạt động quảng cáo, đề tài luận án đề ra một số định hướng cơ bản và giải pháp pháp lý cụ thể nhằm hạn chế và tiến đến chấm dứt các hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính, người tiêu dùng. Mời các bạn tham khảo. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ THỊ DUYÊN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: . Dương Đăng Huệ Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực, khách quan và nghiêm túc, chưa từng được ai công bố trong trong bất kì công trình nào khác. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả luận án Hồ Thị Duyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 7 . Tổng quan tình hình nghiên cứu 7 . Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của luận án . 17 Kết luận Chương 1 20 Chương 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI QUẢNG CÁO NHẰM CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH . 22 . Khái quát về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 22 . Một số vấn đề lý luận pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 39 . Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia và khu vực . 54 Kết luận Chương 2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.