tailieunhanh - Sở giao dịch chứng khoán trong thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa

Trong thời đại hiện nay , sự tồn tại và phát triển của các Sở Giao dịch Chứng khoán đã là một tất yếu khách quan trong nền tài chính của các quốc gia. Sở Giao dịch Chứng khoán đại diện cho hoạt động của các quốc gia trên thế giới, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nó cũng phải được tiếp tục củng cố và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường hiện đại. | Tài chính & Phát triển động của SGDCK đều phải đề ra những điều khoản bảo vệ nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư công chúng, để đảm bảo rằng hoạt động đầu tư trên TTCK là an toàn, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Muốn thế phải tuân thủ những nguyên tắc công bằng và công khai - công khai mọi thông tin đầy đủ, cập nhật, chính xác - công bằng trong việc đón nhận thông tin giữa các nhà đầu tư, kiên quyết loại bỏ những hành vi nội gián, thông tin sai sự thật. Hoạt động thanh tra giám sát cần được sự phối hợp giữa Ủy T 12 rong thời đại hiện nay , sự tồn tại và phát triển của các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) đã là một tất yếu khách quan trong nền tài chính của các quốc gia. SGDCK đại diện cho hoạt động của TTCK (TTCK) các quốc gia trên thế giới, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, nó cũng phải được tiếp tục củng cố và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường hiện đại. Sau đây là một số tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của SGDCK. cho tất cả các hoạt động trên sàn giao dịch từ việc đăng ký, nhập lệnh, chuyển lệnh, khớp lệnh, lưu ký thanh toán bù trừ, công bố thông tin, giám sát giao dịch . Tính hiện đại cũng được thể hiện qua việc tổ chức hoạt động giao dịch như thế nào để đạt được trình độ nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất. Tính hiện đại còn được thể hiện qua các chuẩn mực và qui tắc của SGDCK phù hợp với thông lệ của thế giới, sẵn sàng cho các giao dịch xuyên biên giới, phục vụ cho quá trình quốc tế hoá TTCK. Tính hiện đại Tính an toàn Sự phát triển của nền khoa học công nghệ hiện đại đòi hỏi các SGDCK phải đầu tư thích đáng cho cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động giao dịch một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất. Cụ thể tính hiện đại được thể hiện qua công nghệ thông tin phục vụ Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, khuyến khích họ tham gia vào TTCK, thì một tiêu chuẩn tối cần thiết là phải đảm bảo được tính an toàn cho hoạt động đầu tư của họ. Muốn thế khung pháp lý cao nhất là Luật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.