tailieunhanh - Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính công

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước và hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm tài chính công; vai trò tài chính công; khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; cân đối thu chi ngân sách nhà nước; thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà nước. | TÀI CHÍNH CÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH CÔNG VAI TRÒ TÀI CHÍNH CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NSNN TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN CÂN ĐỐI THU CHI NSNN THU NSNN CHI NSNN HỆ THỐNG CÁC QUỸ NGOÀI NSNN KHU VỰC CÔNG BAO GỒM KHU VỰC CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TY CÔNG PHI TÀI CHÍNH (CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC) VÀ CÔNG TY CÔNG TÀI CHÍNH (NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ) KHU VỰC CÔNG Khu vực công: Hệ thống chính quyền nhà nước Hệ thống các đơn vị kinh tế nhà nước Tính đa dạng phức tạp Hoạt động khu vực công cần có tài chính tài chính công NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG Theo nghĩa hẹp: Tài chính công phản ánh các hoạt động thu chi tiền tệ của chính phủ Theo nghĩa rộng: Tài chính công là tài chính của khu vực công NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG Khái niệm tài chính công Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hóa công cho xã hội. Tài chính công bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách (quỹ bảo hiểm xã hội, các quỹ hỗ trợ tài chính ), tài chính các đơn vị quản lý hành chính, tài chính các đơn vị sự nghiệp, trong đó quỹ ngân sách nhà nước là bộ phận quan trọng nhất NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG Đặc điểm tài chính công Tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước Quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước (quốc hội, chính phủ hay cơ quan công quyền được ủy quyền) định đoạt và áp đặt lên mọi công dân. Tài chính công phục vụ cho những hoạt động không vì lợi nhuận, chú trọng đến lợi ích cộng đồng, lợi ích kinh tế xã hội Tài chính công tạo ra hàng hóa công, mọi người dân có nhu cầu có thể tiếp cận Quản lý tài chính công phải tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự tham gia của công chúng Xu hướng phát triển Quy mô tài chính công có xu hướng ngày càng tăng so với GDP Tính phi tập | TÀI CHÍNH CÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH CÔNG VAI TRÒ TÀI CHÍNH CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM NSNN TỔ CHỨC HỆ THỐNG NSNN CÂN ĐỐI THU CHI NSNN THU NSNN CHI NSNN HỆ THỐNG CÁC QUỸ NGOÀI NSNN KHU VỰC CÔNG BAO GỒM KHU VỰC CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TY CÔNG PHI TÀI CHÍNH (CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC) VÀ CÔNG TY CÔNG TÀI CHÍNH (NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ) KHU VỰC CÔNG Khu vực công: Hệ thống chính quyền nhà nước Hệ thống các đơn vị kinh tế nhà nước Tính đa dạng phức tạp Hoạt động khu vực công cần có tài chính tài chính công NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG Theo nghĩa hẹp: Tài chính công phản ánh các hoạt động thu chi tiền tệ của chính phủ Theo nghĩa rộng: Tài chính công là tài chính của khu vực công NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG Khái niệm tài chính công Tài chính công là những hoạt động thu chi tiền tệ của nhà nước nhằm thực hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.