tailieunhanh - Ebook Sống và suy ngẫm- V.N.Kakar

Ebook Sống và suy ngẫm là một tuyển tập gồm những câu chuyện thú vị và những dòng suy tưởng tinh tế qua nghệ thuật hóm hỉnh và đậm nét trào phúng. Mời các bạn tham khảo! | V. N. KAKAR Over a Cup of Coffee Biïn dõch: VIÏÅT KHÛÚNG - HAÅNH NGUYÏN First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH Lúâi giúái thiïåu . Kakar laâ möåt trong nhûäng taác giaã nöíi tiïëng nhêët ÊËn Àöå úã thïí loaåi truyïån ngùæn. Öng cuäng laâ möåt cêy buát xuêët sùæc trong lônh vûåc baáo chñ. Caác baâi viïët cuãa öng àaä àûúåc àùng taãi trïn rêët nhiïìu túâ baáo vaâ taåp chñ lúán cuãa ÊËn Àöå. Öng sinh ra úã Peshawar vaâo nùm 1923, lêëy bùçng Thaåc sô Vùn chûúng úã Àaåi hoåc Punjab vaâo nùm 1948. Sau khi àêët nûúác ÊËn Àöå bõ chia cùæt, nùm 1948, Kakar tham gia vaâo böå maáy chñnh phuã bang Uttar Pradesh, chuyïn traách maãng Thöng tin. Öng tûâng laâm cöë vêën cho nhiïìu töí chûác nhû Chûúng trònh phaát triïín quöëc gia (UNDP), Viïån phaát triïín khu vûåc chêu AÁ – Thaái Bònh Dûúng, Viïån quöëc gia Húåp taác cöång àöìng vaâ Treã em, Liïn àoaân Nghõ trûúâng ÊËn Àöå vïì vêën àïì dên söë vaâ phaát triïín . Kakar àûúåc moåi têìng lúáp àöåc giaã ÊËn Àöå biïët àïën nhúâ nhûäng cêu chuyïån suy tûúãng ngùæn goån, suác tñch vaâ haâi hûúác, thïí hiïån möåt têm höìn rêët nhaåy caãm vaâ möåt caái nhòn sùæc beán. Öng lûu giûä toaân böå nhûäng kyá ûác khöng bao giúâ cuä trong cuöåc àúâi mònh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.