tailieunhanh - Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013

Bài viết Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI nước ta trong 13 năm qua, phát hiện những hạn chế của lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI trong tương lai. | THỐNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TƤI VIỆT NAM GIAI ĐOƤN 2000-2013 ThS. Khổng Văn Thắng* Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chủ động trong hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới đối với nước ta. Tuy nhiên, thực trạng thu hút FDI của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hiệu quả sử dụng chưa cao, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư còn chưa hợp lý. Bài viết này sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp FDI nước ta trong 13 năm qua, phát hiện những hạn chế của lĩnh vực này và đề xuất một số giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư FDI trong tương lai. Từ khi có Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh 2000 cả nước có doanh nghiệp FDI đang hoạt nghiệp sửa đổi năm 2005 đã tạo điều kiện thuận lợi động thì đến năm 2013 trên phạm vi toàn quốc thời cho khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là điểm 31/12/2013 là doanh nghiệp, gấp 6 lần khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng lên năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 mỗi năm nhanh chóng và có vai trò đáng kể thúc đẩy tốc độ tăng xấp xỉ 16%. tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế, kkhu vực doanh nghiệp FDI còn đóng góp tỷ trọng ngày càng vào GDP. Năm 1995 tỷ lệ đóng góp vào GDP của khu vực FDI chỉ đạt 6,3%, tăng lên 15,2% năm 2000 và 19,6% năm 2013. Thứ nhất, doanh nghiệp FDI tăng trƣởng nhanh về số lƣợng Chỉ trong vòng 13 năm doanh nghiệp FDI của Việt Nam đã có bước tăng trưởng rất ngoạn mục và khá ổn định ở hầu hết các lĩnh vực. Nếu như năm Nghiên cứu theo loại hình doanh nghiệp cho thấy, loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài năm 2000 mới có 854 doanh nghiệp nhưng đến 2013 đã là doanh nghiệp (chiếm 83% toàn bộ doanh nghiệp FDI), gấp 8,8 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000 - 2013 mỗi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.