tailieunhanh - Đánh giá kết hợp đa mô thức trong điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 9 năm (1999-2007)

Bài viết trình bày về phẫu thuật cắt bỏ vẫn là phương thức được chọn trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Các phẫu thuật tối thiểu như cắt phân thùy, cắt giới hạn đều hạn chế, do bởi tính tái phát tại chỗ cũng như tỷ lệ sống còn kém. Công trình này muốn nêu lên đặc điểm lâm sàng và giá trị của kết hợp đa mô thức trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. | ĐÁNH GIÁ KẾT HỢP ĐA MÔ THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRONG 9 NĂM (1999-2007) Nguyễn Công Minh* TÓM TẮT Mục tiêu: Cho ñến nay, phẫu thuật cắt bỏ vẫn là phương thức ñược chọn trong ñiều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Các phẫu thuật tối thiểu như cắt phân thùy, cắt giới hạn ñều hạn chế, do bởi tính tái phát tại chỗ cũng như tỷ lệ sống còn kém. Công trình này muốn nêu lên ñặc ñiểm lâm sàng và giá trị của kết hợp ña mô thức trong ñiều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại BV Chợ Rẫy. Phương pháp nghiên cứu và kết quả: Trong 9 năm (1999-2007) tại BV Chợ Rẫy, trên 7295 BN bị ung thư phổi nằm viện, chúng tôi có 1041 trường hợp có can thiệp phẫu thuật. Trong ñó chỉ có 722 BN ñược chỉ ñịnh mổ cắt thùy phổi hoặc cắt phổi tại khoa Ngoại lồng ngực, chiếm tỷ lệ 9,9% trên tổng số BN ung thư phổi ñến viện. Đỉnh cao từ 50-70 tuổi. Nam gần gấp 3 lần nữ mà 98% BN nam hút thuốc lá. 90% BN ñến viện trong giai ñoạn muộn. Chỉ có 2,5% BN là tình cờ ñi khám, phát hiện bệnh, ña số thuộc giai ñoạn sớm. Ung thư phổi (P) nhiều hơn phổi (T), 60% so với 40%. Kết hợp với hóa hoặc/và xạ trị sau mổ mang lại kết quả khả quan với tỷ lệ sống còn 5 năm của giai ñoạn sớm, I và II từ 39% lên 53%; của giai ñoạn III từ 0% lên 2%. Kết luận: Với ung thư không phải tế bào nhỏ ở giai ñoạn IA, IB, IIA, IIB và giai ñoạn IIIA chọn lọc, phẫu thuật cắt phổi cho tiên lượng khả quan hơn. Phẫu thuật cơ bản ñược chọn lựa là cắt thuỳ, cắt liên thùy hoặc cắt toàn bộ phổi. Phẫu thuật cắt rộng bao gồm cắt thành khối phổi và các cấu trúc bị xâm lấn cũng ñược ñồng thuận. Tại BV chúng tôi, kết hợp ña mô thức cả phẫu, hóa lẫn xạ trị ñã mang lại kết quả thuận lợi hơn phẫu thuật ñơn thuần, nhất là giai ñoạn sớm. Từ khoá: Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ ABSTRACT COMBINED MULTIMODALITY IN THE TREATMENT FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER, AT CHO RAY HOSPITAL DURING 9 YEARS (1999-2007) Objective: Untill now, surgical resection is the treatment of choice for early stage .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.