tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Những yếu tố tác động tới năng suất lao động ở Việt Nam

Trên cơ sở phân tích thực trạng và đo lường tác động của các yếu tố tới năng suất lao động, luận án "Những yếu tố tác động tới năng suất lao động ở Việt Nam" nghiên cứu luận giải những hạn chế làm ảnh hưởng đến năng suất lao động, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam. . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ VĂN HÙNG NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số Chuyên ngành: Mã số: : Kinh tế phá triển 62 31 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: . BÙI QUANG TUẤN 2. TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 2. TS. Nguyễn Thị Hải Vân Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Lê Văn Hùng MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 5 . Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 5 . Những nghiên cứu về NSLĐ ở Việt Nam 9 CHƢƠNG 2 15 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 15 . Các khái niệm . 15 . Cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới năng suất lao động . 18 . Đo lường tác động của các yếu tố tới năng suất lao động 27 . Kinh nghiệm quốc tế cải thiện năng suất lao động đối .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.