tailieunhanh - Bài giảng Tài chính tiền tệ: Lý thuyết tài chính

Bài giảng Tài chính tiền tệ "Lý thuyết tài chính" gồm có những nội dung chính sau: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. . | 5/14/2020 5:57:41 AM NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH 5/14/2020 5:57:41 AM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính Bản chất của tài chính Chức năng của tài chính Hệ thống tài chính 5/14/2020 5:57:41 AM KHÁI QUÁT Khái niệm tài chính Theo nghĩa hẹp: tài chính được hiểu như là : Thu chi tiền tệ của các chủ thể nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình dân cư Theo quan điểm hiện đại, tài chính phản ảnh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa mãn nhu cầu của chủ thể 5/14/2020 5:57:41 AM KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH Sự ra đời và phá triển của tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa Quá trình này gắn liền Sự xuất hiện của tiền tệ trong quá trình trao đổi Sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng --> hình thành các khâu tài chính. Tài chính công Tài chính doanh nghiệp Tài chính cá nhân hộ gia đình Ngày nay, tài chính trở thành ngành khoa học và được hỗ trợ rất nhều từ khoa học toán ứng dụng. 5/14/2020 5:57:41 AM BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH Khái niệm nguồn tài chính Theo nghĩa hẹp: nguồn tài chính là khối lượng tiền tệ có tính lỏng cao mà các chủ thể có được Theo nghĩa rộng: ngoài khối tiền có tính lỏng cao, nguồn tài chính thể hiện dưới các dạng Các loại tài sản tài chính hay các loại chứng khoán Các dạng tài sản như bất động sản, sở hữu trí tuệ và các loại tài sản vô hình khác mà có khả năng tiền tệ hóa 5/14/2020 5:57:41 AM Khái niệm nguồn tài chính Nguồn tài chính bao gồm: Nguồn tài chính trong nước Nguồn tài chính nước ngoài Bù đắp sự mất cân đôi cán cân thanh toán Bù đắp sự mất cân đối tiết kiệm – đầu tư trong nước. 5/14/2020 5:57:41 AM BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH Sự vận động các nguồn lực tài chính phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong phân phối nguồn lực. Sự phân phối thể hiện (i) hoặc là tạo lập quỹ tiền tệ (ii) hoặc là đầu tư, sử dụng quỹ tiền tệ như thế nào quan tâm đến . | 5/14/2020 6:27:15 AM NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH 5/14/2020 6:27:15 AM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính Bản chất của tài chính Chức năng của tài chính Hệ thống tài chính 5/14/2020 6:27:15 AM KHÁI QUÁT Khái niệm tài chính Theo nghĩa hẹp: tài chính được hiểu như là : Thu chi tiền tệ của các chủ thể nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình dân cư Theo quan điểm hiện đại, tài chính phản ảnh hoạt động chuyển giao tiền tệ để thỏa mãn nhu cầu của chủ thể 5/14/2020 6:27:15 AM KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH Sự ra đời và phá triển của tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa Quá trình này gắn liền Sự xuất hiện của tiền tệ trong quá trình trao đổi Sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng --> hình thành các khâu tài chính. Tài chính công Tài chính doanh nghiệp Tài chính cá nhân hộ gia đình Ngày nay, tài chính trở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.