tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố, ứng dụng cho thành phố Hà Nội

Đề tài luận án được thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về vận tải hành khách công cộng và luận cứ xây dựng tiêu chuẩn cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và xây dựng tiêu chuẩn vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong thành phố,. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ ĐỖ MƯỜI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRONG THÀNH PHỐ, ỨNG DỤNG CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI MÃ SỐ: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1: TỪ SỸ SÙA 2: TS. LÝ HUY TUẤN HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, không sao chép. Các số liệu và kết quả trong luận án này là chính xác trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Nghiên cứu sinh Lê Đỗ Mười ii GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ATGT An toàn giao thông CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp ĐSĐT Đường sắt đô thị GTĐT Giao thông đô thị GTVT Giao thông vận tải GTVTCC Giao thông vận tải công cộng KCHT Kết cấu hạ tầng KHCN Khoa học công nghệ QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QLNN Quản lý nhà nước TC Tiêu chuẩn TP Thành phố TCN Tiêu chuẩn ngành TCH Tiêu chuẩn hóa TCCS Tiêu chuẩn cơ sở TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân UTGT Ùn tắc giao thông VTHKCC Vận tải hành khách công cộng iii Tiếng Anh Viết tắt Nguyên nghĩa Giải thích ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á BRT Bus Rapid Transit Xe buýt nhanh HAIDEP Hanoi Capital Integrated Chương trình phát triển đô Development Program thị tổng thể Thủ đô Hà Nội The Study on Urban Nghiên cứu tổng thể quy Transport Master Plan and hoạch giao thông đô thị và Feasibility Study in Ho Chi nghiên cứu khả thi khu vực Minh Metropolitan Area đô thị tại TP. Hồ Chí Minh Japan International Cơ quan hợp tác quốc tế Cooperation Agency Nhật Bản World Bank Ngân hàng thế giới HOUTRANS JICA WB iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.