tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 5 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong bài gồm có: Khái quát về rủi ro tỷ giá, đo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá, phương pháp phòng ngừa nội bảng, phương pháp phòng ngừa ngoại bảng. Mời tham khảo. | BÀI 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 1. KHÁI QUÁT VỀ RRTG: . Khái niệm: RRTG là những sai lệch trong kết quả KD so với dự tính do sự biến động của tỷ giá gây ra. Khi TSC và TSN (nội và ngoại bảng) của ngoại tệ không bằng nhau, tức duy trì trạng thái ngọai tệ mở, thì NH chịu RRTG. . Nguyên nhân RRTG: Nguyên nhân 1, NH duy trì trạng thái ngoại tệ mở (open position): 1. Các HĐ nội bảng: NEPF = TSCF - TSNF Nếu NEPF > 0: Trạng thái trường. Khi TG thay đổi ??? Nếu NEPF Điều kiện cần để NH chịu RRTG là duy trì OP. Câu hỏi: Vậy ĐK đủ để NH chịu RRTG là gì ??? Câu hỏi: NH nên luôn duy trì OP = .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.