tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết mol và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức về định nghĩa, khối lượng vè thể tích mol. Mặt khác, tài liệu này còn chia sẻ cách giải 4 bài tập trang 65 SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 65 SGK Hóa 8: Mol”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 60,61 SGK Hóa lớp 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 1. (SGK Hóa trang 65)Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:a) 1,5 mol nguyên tử Al;b) 0,5 mol phân tử H2;c) 0,25 mol phân tử NaCl;d) 0,05 mol phân tử H2OGiải bài 1:a) 1,5 mol nguyên tử Al có chứa 1,5N nguyên tử Alhay: 1,5 . 6 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al)b) 0,5 mol phân tử H2 có chứa 0,5 N phân tử H2hay: 0,5 . 6 . 1023 = 3 . 1023 (phân tử H2)c) 0,25 mol phân tử NaCl có chứa 0,25 N phân tử NaClhay: 0,25 . 6 . 1023 = 1,5 . 1023 (phân tử NaCl)d) 0,05 mol phân tử H2O có chứa 0,05 N phân tử H2Ohay: 0,05 . 6 . 1023 = 0,3 . 1023 (phân tử H2O)Bài 2. (SGK Hóa trang 65)Em hãy tìm khối lượng của:a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuOc) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường)Giải bài 2:a) MCl = 35,5 g; Mcl2 = 71 g;b) MCu = 64 g; MCuO = 64 + 16 = 80 g;c) MC = 12 g; MCO = 12 + 16 = 28 g;MCO2 = 12 + 16 . 2 = 44 g;d) MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g;MC12H22O11 = 12 . 12 + 22 . 1 + 11 . 16 = 342 3. (SGK Hóa trang 65)Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 mol phân tử O2;b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử bài 3:a) 1 mol phân tử CO2; VCO2 = 22,4 lít2 mol phân tử H2; VH2 = 2 . 22,4 = 44,8 lít1,5 mol phân tử O2; VO2 = 22,4 . 1,5 = 33,6 lítb) 0,25 mol phân tử O2VO2 = 22,4 . 0,25 = 5,6 lít1,25 mol phân tử = 22,4 . 1,25 = 28 lítThể tích hỗn hợp: Vhh = 5,6 + 28 = 33,6 lítBài 4. (SGK Hóa trang 65)Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:H2O; HCl; Fe2O3; giải:Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử của các chất đã cho.– Khối lượng mol phân tử H2O; .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.