tailieunhanh - Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng bón vi lượng Mangan (Mn - Edta) khác nhau đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa BC15 tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của lượng bón Mn-EDTA đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa BC15; hiệu quả của bón vi lượng Mn-EDTA cho giống lúa BC15. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 34. 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LƢỢNG BÓN VI LƢỢNG MANGAN (MN - EDTA) KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BC15 TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA Nguyễn Thị Mai1, Hoàng Lan Thƣơng2 TÓM TẮT Thí nghiệm được tiến hành trên giống lúa BC15 trong vụ Xuân năm 2016, với nền phân bón NPK chuyên dùng để bón cho lúa của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến công thức thí nghiệm, trong đó đối chứng là công thức 1 (không bón MN-EDTA), 4 công thức còn lại được bón bổ sung tương ứng là , , và Mn-EDTA/ha. Kết quả thu được là khi bón bổ sung vi lượng Mn-EDTA đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống, năng suất và hiệu quả sử dụng phân bón vì vậy cũng được tăng lên. Giá trị của các chỉ tiêu trên cao nhất đạt được khi bón bổ sung Mn-EDTA/ha. Từ khóa: Vi lượng Mangan (MN-EDTA), giống lúa BC15. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Các nguyên tố vi lƣợng chỉ chiếm khoảng 0,05% lƣợng chất sống của cây, tuy cây cần một lƣợng rất nhỏ nhƣng chúng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sinh lý, sinh hóa của cây, từ đó ảnh hƣởng đến sinh trƣởng, phát triển và năng suất của cây trồng. Trong nhóm các yếu tố này, Mangan (Mn) là nguyên tố vi lƣợng thuộc nhóm 16 nguyên tố dinh dƣỡng thiết yếu của cây trồng. Đối với cây lúa, Mangan có tác dụng hình thành và ổn định lục lạp, khử NO3- thành NH4+ trong tế bào, giúp cây sinh trƣởng, phát triển tốt và nâng cao tính chống chịu của cây trong điều kiện thời tiết bất thuận [2]. Để khắc phục các bất lợi cho cây trồng do thiếu vi lƣợng Mn, một số công ty sản xuất phân bón đã cho ra đời sản phẩm Mn Chalate, đây là sản phẩm giúp tăng khả năng hấp thu cho cây trồng, không cần dùng lƣợng nhiều, dễ dàng sử dụng và không bị ngộ độc cho cây. Giống BC15 là giống lúa thuần đƣợc đƣa vào sản xuất đại trà trên địa bàn huyện Thạch Thành trong gần 10 năm trở lại đây. Ƣu điểm nổi bật của giống là ngắn ngày, tiềm năng năng suất cao, chất lƣợng gạo tốt, cơm ngon.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    65    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.