tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 4 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 4 - Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sử dụng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn - options, swap lãi suất. để biết thêm các nội dung chi tiết. | BÀI 4 CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT 1 Khái niệm: Phòng ngừa RRLS là việc NH sử dụng các HĐ phái sinh để bảo toàn giá trị tài sản không phụ thuộc vào sự biến động của lãi suất. Derivatives FORWARD SWAP FUTURE OPTION 2 1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN . Hợp đồng SPOT và FORWARD Hợp đồng giao ngay - Spot Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm hôm nay (t = 0), khi người bán đồng ý giao TS và người mua đồng ý TT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký kết HĐ. Ví dụ, với LS niêm yết là 12,5428%/năm đối với HĐ spot của trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và LS coupon 12%/năm, nghĩa là: Người mua phải TT cho người bán cứ 100USD mệnh giá là 97 USD, hay nói cách khác, cứ 100USD mệnh giá có giá spot là 97USD. 3 Ta có: 12 12 112 PV 97 2 10 1,125428 1,125428 1,125428 Hợp đồng kỳ hạn - Forward Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm hôm nay (t = 0) về: - Mặt hàng và số lượng. - Thời hạn. - Giá cả. Đặc điểm: giá thỏa thuận hôm nay làm cơ sở TT tại một thời điểm xác định trong tương lai là cố định trong suốt thời hạn HĐ, không phụ thuộc vào sự biến động của thị trường. 4 Ví dụ, một HĐ kỳ hạn 3 tháng đối với trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và lãi suất coupon 12%, bao gồm: - Người mua và người bán thoả thuận tại thời điểm hôm nay (t = 0) về giá và khối lượng trái phiếu. - Nhưng việc TT và giao nhận trái phiếu chỉ được tiến hành tại thời điểm sau 3 tháng (kể từ hôm nay). Nếu LS kỳ hạn được thoả thuận là 12,5428%/năm, thì cứ 100USD mệnh giá sẽ có giá là 97USD; và sau thời hạn 3 tháng người mua sẽ TT cho người bán 97USD để nhận từ người bán trái phiếu có mệnh giá là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.