tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 123, tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài tập sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức lý thuyết, biết cách phân loại các dạng bài tập. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em biết thêm những phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. | Bài 33 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1 Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm, ∠A = 900,∠C = 600 Hướng dẫn giải bài 33 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1: Cách vẽ: – Vẽ đoạn AC=2cm, – Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ tia Ax và Cy sao cho góc ∠CAx = 900, ∠ACy = 600 Hai tia cắt nhau ở B. tạo thành tam giác ABC cần vẽ.    Bài 34 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1 Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Hướng dẫn giải bài 34: Xem hình 98 ∆ABC và ∆ABD có: ∠CAB = ∠DAB(gt) AB là cạnh chung. ∠CBA = ∠DBA (gt) Nên ∆ABC=∆ABD() Xem hình 99. Ta có: ∠ABC + ∠ABD =1800 (Hai góc kề bù). ∠ACB + ∠ACE =1800 Mà ∠ABC = ∠ACB(gt) Nên ∠ABD = ∠ACE * ∆ABD và ∆ACE có: ∠ABD = ∠ACE (cmt) BD=EC(gt) ∠ADB = ∠AEC (gt) Nên ∆ABD=∆ACE() * ∆ADC và ∆AEB có: ∠ADC = ∠AEB (gt) ∠ACD = ∠ABE (gt) Ta có: DC = DB + BC EB = EC + BC Mà BD = EC (gt) ⇒ DC = EB Nên ∆ADC=∆AEB() Bài 35 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1 Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B. a) Chứng minh rằng OA=OB. b ) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA=CB và ∠OAC = ∠OBC Hướng dẫn giải bài 35 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1: a) ∆AOH và ∆BOH có: ∠AOH = ∠BOH (gt) OH là cạnh chung ∠AHO = ∠OHB (=900) ∆AOH =∆BOH( ) Vậy OA=OB. b) ∆AOC và ∆BOC có: OA = OB(cmt) ∠AOC = ∠BOC(gt) OC cạnh chung. Nên ∆AOC= ∆BOC() Suy ra: CA=CB(cạnh tương ứng) ∠OAC = ∠OAB( góc tương ứng). Bài 36 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1 Trên hình 100 ta có OA=OB, ∠OAC =∠OBD. Chứng minh rằng AC=BD. Hướng dẫn giải bài 36 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1: Xét ∆OAC và ∆OBD, có: ∠OAC =∠OBD(gt) OA=OB(gt) ∠O chung. Nên ∆OAC=∆OBD() Suy ra: AC = BD ( hai cạnh tương ứng ) Bài 37 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1 Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Hướng dẫn giải bài 37 trang 123 SGK Hình học 7 tập 1: Tính các góc còn lại trên mỗi hình trên ta được: ∠A=600,

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.