tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 1 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 1 "Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung chính sau: Bảng cân đối tài sản ngân hàng, các nguyên lý hoạt động của ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại,. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết bài giảng. | QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG GS. TS. Nguyễn Văn Tiến Trọng tài viờn Trung tõm Trọng tài quốc tế VN Chủ nhiệm Bộ mụn TTQT, Học viện Ngõn hàng Email: ĐT: 0912 11 22 30 1 Tài liệu học tập: 1. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngõn hàng. NXB Thống kờ, 2010. 2. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Thị trường ngoại hối và cỏc nghiệp vụ phỏi sinh. NXB Thống kờ, 2011. 3. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Kinh tế Tiền tệ - Ngõn hàng. NXB Thống kờ, 2010. 4. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Thanh toỏn quốc tế và tài trợ ngoại thương. NXB Thống kờ, 2011. 2 BÀI 1 NGUYấN Lí QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN CỦA NH Cõu hỏi: Hóy hạch toỏn giao dịch: "NH huy động 100 triệu VND tiết kiệm bằng tiền mặt trờn bảng cõn đối TS của NH? TSN Balance Sheet Từ đâu mà có? TSC Nó đi đâu? (Tài sản ở dạng nào) Vào (+) Ra (-) Cõu hỏi: Bản chất TSN và TSC? 4 TÀI SẢN Cể Chỉ tiờu TÀI SẢN NỢ Tỷ lệ Dự trữ và tiền mặt 7,5% Tiền gửi thanh toỏn (Reserves and Cash Items) 19,0% TK & TG kỳ hạn (Securities) 7,0% 64,0% (Saving and Time Deposits) Tớn dụng 68,5% (Loans) Tiền gửi tiết kiệm 34,0% (Saving Deposits) 57,5% (Customers) Interbank Tỷ lệ (Checkable Deposits) Chứng khoỏn Khỏch hàng Chỉ tiờu Tiền gửi cú kỳ hạn 30,0% (Time Deposits) 11,0% Tài sản cú khỏc (Other Assets) Tổng Đi vay 5,0% Vốn chủ sở hữu 17,5% 6,5% (Bank Capital) 100% .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN