tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 1 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 1 "Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại" trình bày những nội dung chính sau: Bảng cân đối tài sản ngân hàng, các nguyên lý hoạt động của ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại,. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết bài giảng. | QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG GS. TS. Nguyễn Văn Tiến Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế VN Chủ nhiệm Bộ môn TTQT, Học viện Ngân hàng Email: ĐT: 0912 11 22 30 1 Tài liệu học tập: 1. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. NXB Thống kê, 2010. 2. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ phái sinh. NXB Thống kê, 2011. 3. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Kinh tế Tiền tệ - Ngân hàng. NXB Thống kê, 2010. 4. GS. TS. Nguyễn Văn Tiến: Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương. NXB Thống kê, 2011. 2 BÀI 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN CỦA NH Câu hỏi: Hãy hạch toán giao dịch: "NH huy động 100 triệu VND tiết kiệm bằng tiền mặt trên bảng cân đối TS của NH? TSN Balance Sheet Tõ ®©u mµ cã? TSC Nã ®i ®©u? (Tµi s¶n ë d¹ng nµo) Vµo (+) Ra (-) Câu hỏi: Bản chất TSN và TSC? 4 TÀI SẢN CÓ Chỉ tiêu TÀI SẢN NỢ Tỷ lệ Dự trữ và tiền mặt 7,5% Tiền gửi thanh toán (Reserves and Cash Items) 19,0% TK & TG kỳ hạn (Securities) 7,0% 64,0% (Saving and Time Deposits) Tín dụng 68,5% (Loans) Tiền gửi tiết kiệm 34,0% (Saving Deposits) 57,5% (Customers) Interbank Tỷ lệ (Checkable Deposits) Chứng khoán Khách hàng Chỉ tiêu Tiền gửi có kỳ hạn 30,0% (Time Deposits) 11,0% Tài sản có khác (Other Assets) Tổng Đi vay 5,0% Vốn chủ sở hữu 17,5% 6,5% (Bank Capital) 100% .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.