tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết tỉ khối của chất khí và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8. Tài liệu này nhằm tóm tắt các nội dung kiến thức cơ bản của bài học, công thức tính tỉ khối và hướng dẫn cách giải 3 bài tập SGK Hóa 8 trang 69. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là phần hướng dẫn giải bài tập được trích ra từ tài liệu “Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8: Tỉ khối của chất khí”, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 67 SGK Hóa lớp 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 1. (Trang 69 SGK Hóa 8)Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; cho biết:a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu ) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu bài 1:a) Trong số các chất khí, khí hiđro nhẹ nhất. Tỉ khối của các khí đối với hiđro:dN2/H2 = MN2/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần;dO2/H2 = MO2/MH2 = 32/2 = 16, Vậy O2 nặng hơn khí H2 16 lần;dCl2/H2 = MCl2/MH2 = 71/2 = 35,5, Vậy khí Cl2 nặng hơn khí H2 35,5 lần;dCO/H2 = MCO/MH2 = 28/2 = 14, Vậy khí CO nặng hơn khí H2 14 lần;dSO2/H2 = MSO2/MH2 = 64/2 = 32, Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần;b) Tỉ khối của các khí đối với không khí:Bài 2. (Trang 69 SGK Hóa 8)Hãy tìm khối lượng mol của những khí:a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172Giải bài 2:a). Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với oxi là:dX/O2 = MX/MO2 = MX/32 = 1,375 => MX = 1,375 . 32 = 44gdY/O2 = MY/MO2 = MY/32 = 0,0625 => MY = 0,0625 . 32 = 2 gb) Khối lượng mol của các khí có tỉ khối với không khí là:dx/kk = MX = Mkk = MX/29 = 2,207 => MX = 29 . 2,207 = 64 gdy/kk = MY/Mkk = MY/29 = 1,172 => MY = 29 . 1,172 = 34 gBài 3. (SGK Hóa 8 trang 69)Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiêm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:a) Đặt đứng bình ?b) Đặt ngược bình ?Giải thích việc làm bài 3:Ta có:dH2/kk = MH2/Mkk = 2/29 = 0,07; dCl2/kk = MCl2/Mkk = 71/29 = 2,45dCO2/kk = MCO2/Mkk = 44/29 = 1,52; dCH4/kk = MCH4/Mkk = 16/29 = 0,55a) Khi đặt đứng bình ta sẽ thu được những chất khí nặng hơn không khí (có tỉ khối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.