tailieunhanh - Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

Chương 10 - Một số cơ cấu khác, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ cấu các đăng, cơ cấu man, cơ cấu bánh cóc. để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này. | Nguyên Lý Máy Chư ng 10 MỘT SỐ C CẤU KHÁC Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -1- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. C C U CÁC-ĐĂNG (Carơan, Universal Joint) - Dùng truyền chuyển động giữa hai trục giao nhau một góc không lớn lắm. - Góc có thể thay đổi trong quá trình chuyển động 1. Nguyên lý cấu tạo A' 1 I B' y 2 3 0 x x II B A y Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. C C U CÁC-ĐĂNG (Carơan, Universal Joint) 2. Tỷ số truyền 2 i12 2 1 sin .cos 1 2 cos + Khi = const, 1 = const thì 2 thay đổi tuần hoàn theo góc quay từ 2min = đến 2max = 1/cos . + Độ không đều của trục bị dẫn được đánh giá qua hệ số : 2 max 2 min 1 tg .sin + Góc càng lớn, dao động xoắn càng lớn dùng khớp các-đăng kép Khoa Cơ Khí – Công Nghệ 1) Thực hiện tỷ số truyền lớn Ths. Trương Quang Trường -3- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. C C U CÁC-ĐĂNG (Carơan, Universal Joint) 3. Cơ cấu các-đăng kép Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -4- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. C C U CÁC-ĐĂNG (Carơan, Universal Joint) 3. Cơ cấu các-đăng kép Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -5- Trường ĐH Nông Lâm .