tailieunhanh - Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 3) - ThS. Trương Quang Trường

Bài giảng Nguyên lý máy, chương 9 - Cơ cấu bánh răng (Phần 3: Hệ bánh răng). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, hệ bánh răng thường, hệ bánh răng vi sai, hệ bánh răng hỗn hợp. | Nguyên Lý Máy C Chư ng 9 CẤU BÁNH RĂNG PHẦNăIII:ăH ăBÁNHăR NG Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -1- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. ĐẠI CƯƠNG Hệ bánh răng là hệ thống bao gồm nhiều BR lần lược ăn khớp nhau, tạo thành một chuỗi 1. Công dụng 1) Thực hiện tỷ số truyền lớn 2) Truyền động giữa hai trục xa nhau 3) Thay đổi tỷ số truyền 5) Tổng hợp hay phân tách chuyển động Ths. Trương Quang Trường 4) Thay đổi chiều quay Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM I. ĐẠI CƯƠNG 2. Phân loại + Hệ BR thường: đường trục của tất cả các BR đều cố định + Hệ BR vi sai: mỗi cặp BR ăn khớp nhau có ít nhất một BR có đường trục di động Z 2 o Cần 2 c o 1 Z 1 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ + Hệ BR hỗn hợp: hệ gồm hệ BR thường và hệ BR vi sai Trường ĐH Nông Lâm TPHCM -3- Ths. Trương Quang Trường II. HỆ BÁNH RĂNG THƯỜNG Tỷ số truyền của một cặp BR: r2 Z2 1 n1 i12 r1 Z1 2 n2 Dấu (+): ăn khớp trong ( 2 1) Dấu (–): ăn khớp ngoài ( 2 1) Bậc tự do của hệ: W = 3n – 2p5 – p4 = – – 5 = 1 VD: i16 1 1 2 3 4 5 . . . . 6 2 3 4 5 6 1 '2 '3 '4 5 . . . . 2 3 4 5 6 Z Z Z Z Z 2 . 3 . 4 . 5 . 6 Z1 Z '2 Z '3 Z '4 Z 5 Z Z Z Z Z ( 1 )4 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 Z1 Z '2 Z '3 Z '4 Z 5 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -4- Trường ĐH Nông Lâm TPHCM II. HỆ BÁNH RĂNG THƯỜNG Tổng quát: i ( 1 )k .( Z 2 ).( Z3 ).( Z n ) 1n Z1 Z '2 Z 'n 1 (k – số cặp BR ăn khớp ngoài) Chú ý: + Nếu i1n < 0 thì bánh răng 1 và bánh răng thứ n quay ngược chiều nhau và ngược lại. + Bánh răng 5 không làm ảnh hưởng đến giá trị của tỷ số truyền, nó được gọi là bánh răng trung gian. + Trong hệ bánh răng không gian, vấn đề cùng chiều hay ngược chiều không còn ý nghĩa nữa, nhưng ta có thể xác định chiều quay của bánh răng bị động theo chiều quay của bánh răng chủ động Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường -5- Trường ĐH Nông Lâm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.