tailieunhanh - Đánh giá một số yếu tố liên quan đến nôn và buồn nôn sau mổ ở các bệnh nhân sau gây mê nội khí quản

Tình hình nghiên cứu và mục tiêu của đề tài trình bày về: Nôn và buồn nôn là biến chứng thường gặp ở các bệnh nhân sau phẫu thuật, có thể gây ra tâm lý không tốt cho bệnh nhân, ảnh hưởng xấu đến kết quả phẫu thuật. Mục tiêu đề tài nhằm xác định tỷ lệ nôn và buồn nôn sau mổ ở các bệnh nhân sau gây mê nội khí quản và đánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan đến biến chứng này. | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NÔN VÀ BUỒN NÔN SAU MỔ Ở CÁC BỆNH NHÂN SAU GÂY MÊ NỘI KHÍ QUẢN Hồ Văn Huấn * , Trần Xuân Thịnh * , Hồ Khả Cảnh * TÓM TẮT Đặt vấn ñề: Nôn và buồn nôn là biến chứng thường gặp ở các bệnh nhân sau phẫu thuật, có thể gây ra tâm lý không tốt cho bệnh nhân, ảnh hưởng xấu ñến kết quả phẫu thuật. Mục tiêu ñề tài nhằm xác ñịnh tỷ lệ nôn và buồn nôn sau mổ ở các bệnh nhân sau gây mê nội khí quản và ñánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan ñến biến chứng này. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 150 bệnh nhân ñược phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản. Ghi nhận biến chứng nôn và buồn nôn sau mổ trong vòng 24 giờ ñầu; các yếu tố liên quan như giới, tiền sử say tàu xe, tiền sử hút thuốc lá, dị ứng, thời gian gây mê, phẫu thuật và có sử dụng morphine ñể giảm ñau sau mổ Kết quả nghiên cứu: Có 59 bệnh nhân nôn, buồn nôn trong 24 giờ sau mổ, chiếm tỷ lệ 39,33%. Các yếu tố nguy cơ gây nôn và buồn nôn sau mổ gồm: Nữ giới (OR=7,22; 95%CI=3,35-15,53;p0,05) và (OR=1,81; 95%CI=0,94-3,62; p>0,05). Kết luận: Tỷ lệ nôn, buồn nôn ở các bệnh nhân phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản là: 39,33%. Các yếu tố liên quan có nguy cơ gây ra nôn và buồn nôn sau phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản bao gồm nữ giới, tiền sử say tàu xe, tiền sử dị ứng và sử dụng morphin ñể giảm ñau sau mổ. Tiền sử hút thuốc lá làm giảm nôn và buồn nôn sau mổ. Từ khoá: Nôn/buồn nôn sau mổ SUMARY EVALUATION OF RISK FACTORS RELATIVE TO POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMTTING IN PATIENTS AFTER ENDOTRACHEAL ANESTHESIA Background: To evaluate the incidence of posoperative nausea and vomiting (PONV) and the risk factors relative to PONV. Methods: We investigated 21 patients scheduled for operation with genaral anesthesia. PONV was defined as nausea or vomiting within 24h of surgery. The evaluated factors were gender, history of motion sickness, history of allergy, smoking, postoperative opioids, duration of surgery and anesthesia. Results: 59 patients had at least one episode of PNOV .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    53    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.