tailieunhanh - Bài giảng Thanh toán và tín dụng quốc tế

Bài giảng "Thanh toán và tín dụng quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thanh toan quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế áp dụng trong ngoại thương, thanh toán quốc tế, điều kiện thanh toán quốc tế. nội dung chi tiết. | Bµi gi¶ng Thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ §¹i häc quèc gia Hµ Néi Khoa kinh tÕ ---------------o0o--------------- CHƯƠNG 1: Tổng quan về thanh toan quốc tế. - Mäi quèc gia kh«ng thÓ tù s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng thø mµ m×nh cÇn - Sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi => Sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ, x· héi. H×nh thµnh Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. => Mét n­íc sÏ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ hä ch­a s¶n xuÊt ®­îc, ®ång thêi xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ hä cã ­u thÕ vÒ lao ®éng-> quan hÖ bu«n b¸n (ngo¹i th­¬ng). sù h×nh thµnh thanh to¸n quèc tÕ - Ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ®­îc kÕt thóc b»ng viÖc bªn mua thanh to¸n, nhËn hµng, bªn b¸n giao hµng, nhËn tiÒn theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn - V× tiÒn tÖ sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña n­íc ng­êi b¸n, n­íc ng­êi mua hoÆc n­íc thø ba, nªn h×nh thµnh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi. - Qua ph©n tÝch trªn cho thÊy, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b¾t nguån tõ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng vµ ®Õn l­ît nã l¹i hç trî vµ . | Bµi gi¶ng Thanh to¸n vµ tÝn dông quèc tÕ §¹i häc quèc gia Hµ Néi Khoa kinh tÕ ---------------o0o--------------- CHƯƠNG 1: Tổng quan về thanh toan quốc tế. - Mäi quèc gia kh«ng thÓ tù s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng thø mµ m×nh cÇn - Sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi => Sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ, x· héi. H×nh thµnh Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. => Mét n­íc sÏ nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ hä ch­a s¶n xuÊt ®­îc, ®ång thêi xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm mµ hä cã ­u thÕ vÒ lao ®éng-> quan hÖ bu«n b¸n (ngo¹i th­¬ng). sù h×nh thµnh thanh to¸n quèc tÕ - Ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ®­îc kÕt thóc b»ng viÖc bªn mua thanh to¸n, nhËn hµng, bªn b¸n giao hµng, nhËn tiÒn theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn - V× tiÒn tÖ sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña n­íc ng­êi b¸n, n­íc ng­êi mua hoÆc n­íc thø ba, nªn h×nh thµnh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi. - Qua ph©n tÝch trªn cho thÊy, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b¾t nguån tõ ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng vµ ®Õn l­ît nã l¹i hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn. sù h×nh thµnh thanh to¸n quèc tÕ - Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô chi tr¶ vµ quyÒn h­ëng lîi vÒ tiÒn tÖ ph¸t sinh trªn c¬ së c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ phi kinh tÕ gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc nµy víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc kh¸c, hay gi÷a mét quèc gia víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, th«ng qua quan hÖ ng©nhµng cña c¸c n­íc liªn quan. + Thanh to¸n trong ngo¹i th­¬ng + Thanh to¸n phi ngo¹i th­¬ng + Sù kh¸c biÖt trong TT gi÷a néi th­¬ng vµ ngo¹i th­¬ng Kh¸I niÖm. - Sù ph¸t triÓn cña NHTM qua c¸c giai ®o¹n: 1) Giai ®o¹n ®Çu víi chøc n¨ng nh­ mét “tiÖm cÇm ®å”. 2)Giai ®o¹n ph¸t triÓn víi nh÷ng b­íc tiÕn vÒ nghiÖp vô ng©n hµng. 3) Ng©n hµng tham gia vµo viÖc cung øng tiÒn (cho vay) 4) Ho¹t ®éng cña NHTM víi chøc n¨ng lµ mét NH Trung gian Ng©n hµng Th­¬ng m¹i víi TTQT - Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM: 1) Kinh doanh tiÒn tÖ. 2) Trung gian tÝn dông 3) Trung gian thanh to¸n + Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.