tailieunhanh - Bài giảng Lý thuyết vĩ mô về tán xạ kích thích

Bài giảng Lý thuyết vĩ mô về tán xạ kích thích được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được các công thức về lực tác động lên 1 dao động tử, li độ dao động, tần số bức xạ, mối tương quan Manley-Rowe, bức xạ tự phát phản Stokes. | Bức xạ lối ra chứa đồng thời một lượng lớn bức xạ Stoke ío-oj o-2ou . và phản Stoke o ou o 2ou . Bức xạ Stokes làm tăng mật độ của mức dao động v 1 Tăng bức xạ AntiStokes Các mức ảo -2wu Các mức dao động Bức xạ ws trở thành bức xạ kích thích Khuyếch đại .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.