tailieunhanh - Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12: Phần 2

Nối tiếp nội dung "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 12" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Crom - Sắt - Đồng và một số kim loại khác, một số đề thi mẫu theo hướng ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG vn. CROM - SÁT - ĐổNG VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC A. LÍ THƯYẺT Cơ BẢN I. Crom 1. Cấu tạo của crom - Cr Z 24 Ar 3d54s cấu hình bán bão hoà gấp phân lớp d . - Trong hợp chất crom có số oxi hoá biến đổi từ 1 đến 6. Phó biến hơn cả là các sốoxi hoá 4-2 4- 3 và 4- 6. 2. Tính chất vật lí Crom là kim loại nặng d 7 2g cm3 có màu trắng bạc khó nóng chảy khó bay hơi cứng nhất trong số các kim loại. 3. Tính chát hoá học 4Cr 3O2 2Cr2O3 2Cr 4- 3C12 t0 2CrCl3 Cr 2HC1 --- CrCl2 4- H2t Cr 4- H2SO4 1 CrSO4 4- H2T Chú ý Kim loại crom bền với không khí nước dung dịch HNO đặc nguội H2SO4 đặc nguội là nhờ có lớp màng oxit bền bảo vệ gióng nhôm . 4. Sản xuất - Hợp chất phổ biến của crom là quặng cromit thường có lẫn A12O3 và SiO2 . - Từ quặng tách ra được Cr2O3 sau đó điều chế crom bằng phương pháp nhiệt nhôm Cr2O3 4- 2A1 - 2Cr 4- A12O3. II. Một số hợp châ t của crom 1. Hợp chất crom II . a. CrO crom II oxit. - CrO là chất bột màu đen không tan và không tác dụng vối H2O. - Là oxit bazơ và có tính khử CrO 4- 2HC1 ----- CrCl2 4- H2O 4CrO 4- 02 22O3 - Điểu chế 2Cr Hg 4- O2 kk ----- 2CrO r 4- Hg 1 b. Cr OH 2 cr om II hiđroxit. là chất rắn màu vàng không tan trong nước. - Là một bazơ và có tính khử Cr OH 2 H2SO4 1 -- CrSO4 H20. 4Cr OH 2 02 2H2O --- 4Cr OH 3 4Cr OH 2 02 2Cr2O3 4H2O - biểu chế CrCl2 2NaOH ----- Cr OH 2 ị 2NaCl c. Muh i crom II clorua CrCl2 - CrCl2 khan là chát bột màu trắng tan trong nước cho dung dịch mau xanh lam. - Có tính khử mạnh 2CrCl2 Cl2 -- 2CrCl3 4CrCl2 O2 4HC1 --- 4CrCl3 2H2O - biểu chế Cr 2HC1 CrCl2 H2 2CrCl3 H2 CrCl2 2HC1 CrCl3 H Zn Hg Hcl CrCl2 HC1 2. Hợp chất crom III . a. Cr2O3 crom III oxit. - Là chất bột màu lục thẩm dạng vô định hình khi ở dạng tinh thể có màu đen ánh kim không tan trong nước. - Cr2O3 là một oxit lưỡng tính Cr2O3 2KOH 2KCrO2 H2O kali cromit Cr2O3 6KHSO4 Cr2 SO4 3 3K2SO4 3H2O. Chú ý Cr2O3 không tan trong nước dung dịch axit và dung dịch kiểm loãng. - Điếu chế K2Cr2O7 s----- Cr2O3 K2SO4 NH4 2Cr2O7 Cr2O3 N2 4H2O. b. Cr OH 3 crom III

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.