tailieunhanh - Bài giảng Chương 1: Đại cương về thuế

Bài giảng Chương 1: Đại cương về thuế với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp và các thủ tục kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | Môn học: THUẾ Thời gian: 60 tiết GV: Ts Nguyễn Văn Nhơn Khoa TCNH Trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp và các thủ tục kê khai nộp thuế vào NSNN. Mục tiêu môn học CHƯƠNG TRÌNH Đại cương về thuế Thuế xuất, nhập khẩu (XNK) Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế khác *Giáo trình Thuế, khoa Tài chính Ngân Hàng ĐH Công nghiệp TP. HCM 2009. *Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình thuế Học viện tài chính 2007. 2. Giáo trình thuế trường ĐH Kinh tế quốc dân 3. Các Luật thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, XNK, 4. Các Nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản về chính sách thuế, Quy định chung *Cách tính điểm hết môn học *Cách điểm danh *Cách dạy và học *Cấm thi TÌM VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ Thư viện Nhà sách Tiểu luận môn học 1. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX theo P2 khầu trừ 2. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành ăn uống theo P2 khầu trừ 3. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành dịch vụ theo P2 khầu trừ 4. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành thương nghiệp theo P2 khầu trừ 5. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN ngành ăn uống theo P2 trực tiếp trên GTGT Tiểu luận môn học 6. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành thương nghiệp theo P2 trực tiếp trên GTGT, MB, QT thuế VAT 7. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX theo P2 trực tiếp trên GTGT 8. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN đối với hộ ấn định thuế. 9. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng SX trong nước theo P2 khấu trừ. 10. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng SX trong nước theo P2 trực tiếp trên GTGT Tiểu luận môn học 11. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng nhập khẩu theo P2 trực tiếp trên GTGT 12. Thực hành kê khai thuế TTĐB và TNDN đối với hàng nhập khẩu theo P2 khấu trừ 13. Thực hành kê khai thuế Xuất khẩu 14. Thực hành kê khai thuế Nhập khẩu 15. Thực hành kê khai thuế TNCN đối với người VN | Môn học: THUẾ Thời gian: 60 tiết GV: Ts Nguyễn Văn Nhơn Khoa TCNH Trang bị những kiến thức cơ bản về thuế, kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp và các thủ tục kê khai nộp thuế vào NSNN. Mục tiêu môn học CHƯƠNG TRÌNH Đại cương về thuế Thuế xuất, nhập khẩu (XNK) Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Thu nhập cá nhân (TNCN) Thuế khác *Giáo trình Thuế, khoa Tài chính Ngân Hàng ĐH Công nghiệp TP. HCM 2009. *Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình thuế Học viện tài chính 2007. 2. Giáo trình thuế trường ĐH Kinh tế quốc dân 3. Các Luật thuế: GTGT, TNDN, TTĐB, XNK, 4. Các Nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản về chính sách thuế, Quy định chung *Cách tính điểm hết môn học *Cách điểm danh *Cách dạy và học *Cấm thi TÌM VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ Thư viện Nhà sách Tiểu luận môn học 1. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành SX theo P2 khầu trừ 2. Thực hành kê khai thuế VAT và TNDN, ngành ăn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.