tailieunhanh - Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu đáp án phần hóa hữu cơ, đáp án phần hóa vô cơ, các đề thi thử. . | ĐÁP ÁN PHẦN HÓA HỮU cơ BÀI 1 Câi 1. B CHi-CH CH2-CH3 I ch2-ch2ch2ch3 C1 D Câi 2. D ch3-ch -ch3 ch3 ch3 II ch3-ch-ch2-ch3 C1 I ch3-c-ch3 lĩ ch2-ch-ch3 ir Cl Cl CH3 Câi 3. B ch3-ch2 C1 ch3 ch3-c-ch2ci ch3 ch3 ch3 CH3-ệ- ệ-CH3 ci-ch2 ch3 Câì 5. D OH Câi 4. C .3 CH2-OH -ch3 o m p 3 đp CnH2n 2-2k CnH 2 - 2k -4 5 Tông sô liên kết n và vòng 3. - 3 nối đôi 1 đp 1 đp 5 đp k 3 - 1 nôi đôi 1 nối ba - 3 nô i vòng - 2 vòng chưa no và 1 liên kết n Câi 6. D C7H9NO2 X 84 9 46 139 144 139 - NH4 23 139 - 18 23 144 Vậy -COONa muối khan. Câi 7. D CnHn nco2 H20 nco2____n n -T- 2. nH2O 2 133 3n 1-k z I ----02----------- nCO2 n 1 - k H 2O 2 f n ----- -fin tăng f n 0 n l-k 2 1 - k 0 k 1 s k 0 Vậy CnH2n 2Ox z 0. Câu 9. D C3H8O3 CnH2n 2Oz I--- ----IO2--- nCO2 n 1 H2O y 2 3n- 1 3 5 3n 1 - z 7 1 z n 2 l z 3n-6 n 7 _ _ _ ____ n 3 n 3 z 3 C3H8O3. 3 Câu 10. D C-H - 2_2r 0 k 1 II 4nT 4K 3n - 2 c 2 1 - k H2O T - b n k 0 T 1 n k 1 T 1 1 T 2. CH2 _ Câu 11. D CH2 -CH2 Br2 CH2 -CH2 - CH2------ Br Br l HjO ________________ ___ ______ CuO - CH2-CH2-CH2 cho-ch2-cho. OH- I It0 OH OH Câu 12. C C2HaO2 n C211H3nO2n E C2nH4n 2-2nO2n ro 3n 4n 2 - 2n n 2. 1 255-0 89 Câu 13. B nx nun ---------- 0 01 134 Mx 89 0 01 NHo-CxHy-COOH 89 16 CxHy 45 89 CxHy 28 CxHy C2H4 X NH2 Câu 14. D nanken nB 4 32 i 12 160 1 12 Hnkpn 14n 56 0 02 Allken C4H8. Câu 15. D CnH2n_2O2. Câu 16. A neo - 0 3 mol CnH2nOx nH D 0 3 mol C H2nOx chỉ có 1 liên kết n hay 1 vòng trong công thức cấu tạo CnH2nOx là este thì chỉ có 1 nhóm -C-O- vì nhóm này đã có 1 liên H O kết 71 vậy CnH2nOx CnH2nO2 n ằ 2. Câu 17. B Câu 18. C Câu 19. B CnH2nO2 O2-- nCO2 nH2O Xi- n 0 3 14n 32 14n 32 n 3 C3H6O2 74. RCOOĨV NaOH----- RCOONa R OH a 7 0 05 0 05 74 0 05 R 67 3 75 R 75 - 67 8 H-COO-C2H5 CH3-COO-CH3 R- 1 15 o -- - . 2 số mol 2 este bằng nhau theo mol theo m 50 . 2 912 _ 2 34 n O 0 13 0 13 22 4 18 C-H. -O Y n 2h Y no đơn chức. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.