tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7363:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7363:2003 về Mô tô, xe máy ba bánh - Khối lượng - Thuật ngữ và định nghĩa qui định các thuật ngữ về khối lượng của mô tô, xe máy ba bánh (sau đây gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211:2003. . | .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.