tailieunhanh - Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

Cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học" cung cấp một số phương pháp giải nhanh các dạng toán hóa phức tạp, thường gặp trong các đề thi Đại học và 640 câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tự tham khảo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | NGUYÊN PHƯỚC HÒA ĨẢN ẹn í í nhanh BÀI TẬP ĨRÃC NGHIỆM HOA HOC DÙNG CHO HỌC SINH LỚP 1 2 ÒN THI TÓT NGHIỆP THPT NHẢ XUẤĨ BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỔI NGUYỄN PHƯỚC HÒA TÂN LUYỆN GIẢI NHANH các CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Dành cho học sinh 12 luyện thỉ tốt nghiệp THTP NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QƯỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẤU Qua thực tế giáng dạy cà biên soạn đề thi trắc nghiệm bộ môn Hóa họr CIO các lớp 10 11 cá 12 chúng tôi nhận thấy rang Muon trá lời nhanh chóng cá chinh xác những cáu hỏi trác nghiệm khm. quan thi sinh không những phái hiếu thật rò dế nắm cứng các kiên thức ìóa học mà còn phái bièt phàn tích tông hợp các kiên thức dó đè cận dụnị. ứng xừ một cách kịp thời trước mọi tình huống của cấn de hóa học. Danh giá kết quà học tập bòng phương pháp trác nghiệm khách quan ớ mộ chừng mực cho phép nao dó có thê xây ra trường hợp thi dậu do may mán nhưng trường hợp ngược lại không thở xây ra. Vi phương pháp trác nghim khách quan dã hoàn toan loại bó việc học tú học vẹt học lệch cứa thi snh vá triệt đê độc lập VỚI thái độ tình cảm trách nhiệm của người chấn thi. Dặc biệt lá việc dùng các kiến thức hóa học đan giãn những phươg pháp phân tích định lượng vụng ve phi thực tế. đe minh họa các thuậ toán rườm rà. phức tạp. hoặc đe tung hòa mủ vào bộ môn hóa học vốn đã re ren sẽ dản dần bị loại bó khói phương pháp trắc nghiệm khách quan. Vì vậy ở tập sách trước chủng tôi đã trình bày các phương pháp thực nghiẹn để giói quyết nhanh chóng các ván dề hóa học như cách vận dụng các anh luật thành phần không đối tức là tinh chát định lượng cơ bản cùa các lun hợp đỏng nhất hay các hạp chất cho trước . Định luật vật lí về chất khi ậnh luật bào toàn nguyên tô và khối lượng định luật bảo toàn điện tích à các hệ quá. Giãi toán hóa theo phương trinh ion thu gọn và các bán phànứng oxi hóa khứ. Phương pháp chuyến bài toán hồn hợp thành bài toán lột chất tương dương. Ở tàp này chúng tôi cung cấp thêm một sô phương pháp đế giãi nhan các dạng toán hóa phức tạp thường gặp trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.