tailieunhanh - Đề cương ôn tập HK2 môn Hóa học lớp 9

Bạn đang gặp khó khăn trước kỳ kiểm tra, kỳ thi sắp tới và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo đề cương ôn tập HK2 môn Hóa học lớp 9 sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HOÁ HọC 9 I TRẮC NGHIÊM 8 1 gam kim loại M tác dụng với khí Clo dư thu được 40 05 gam muối. Kim loại M là A. Fe B. Al C. Mg D. Cu 2 Sản phẩm tạo thành trong quá trình phản ứng của Fe dư với khí Clo là A. FeCl B. FeCl2 C. FeCỈ3 D. FeCU . 3 Nhóm nào sau đây gồm các chất khí đều phản ứng với dd NaOH ở điều kiện thường A. H2 Cl2 B. CO CO2 C. CO2 Cl2 D. Cl2 CO 4 Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 vào một ống nghiệm chứa dung dịch NaHCO3 A Không có hiện tượng gì. B Tạo kết tủa trắng trong ống nghiệm. C Có khí không màu thoát ra. D Có khí không màu đồng thời xuất hiện kết tủa trắng. 5 Các dãy chất nào sau đây thuộc loại muối Cacbonat A Na2CO3 KNO3 CaCO3 NaHCO3 . B KHCO3 MgCO3 CaCO3 Na2CO3 NaHCO3 . C Na2CO3 NaHCO3 NaNO3 MgCO3. D K2CO3 Na2CO3 NaHSO4 KHCO3. 6 Cho sơ đồ biến sau t0 NaOH HCl Ca OH 2 M N ---------- -- Q k N M M N Q lần lượt là các chất A NaHCO3 CO2 Na2CO3. B KHCO3 CO2 NaHCO3. C KHCO3 CO2 Na2CO3 D CaCO3 CO2 Na2CO3. 7 Sản phẩm tạo thành khi cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca OH 2 theo tỉ lệ mol nCO2 nCa OH 2 _ 3 2 là A. Muối CaCO3 C. Muối Ca HCO3 2 B. Cả 2 muối CaCO3 và Ca HCO3 2 D. Muối CaHCO3 8 Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học ở cùng 1 nhóm khi đi từ trên xuống dưới A. Tính kim loại tăng tính phi kim giảm B. Tính kim loại giảm tính phi kim tăng C. Tính kim loại giảm tính phi kim giảm D. Tính kim loại tăng tính phi kim tăng. 9 Dãy các chất nào sau đây chỉ gồm các chất hữu cơ A. C2HONa C6H6 NaHCO3 CH3NO2 CH3Br C2H6O. B. CH4O C4H10 CH3NO2 C3H6 CH3Br C2H6O. C. CH3NO2 NaHCO3 HNO2 CH C4H10 C2H6O. D. NaHCO3 C2H5ONa C4H10 HNO3 CH C2HO. 10 Số công thức cấu tạo có thể ứng với công thức phân tử C4H10 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 11 Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của hiđrocacbon là A. C2H4 B. CH4 C. C2H2 D. C2H6 . 12 Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hidrocacbon A. C2H2 C2H4 C4H10 B. C2H2 CH3COOH C. c2h2 cH4 co2 d. cO CO2 13 Hợp chất hữu cơ C3H8O có thể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.