tailieunhanh - Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học" do NXB Đại học Sư phạm phát hành, phần 2 là đáp án và các hướng dẫn giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa học tổng hợp. nội dung chi tiết. | . Câu trả lời đúng là A. - Tính khối lượng chất tan FeSO4 .25 mFeS0 13 67 gam . 4 152 4-126 - Tính khối lượng dung dịch mdJ 25 400 425 gam . C dd FeSO4 100 3 2 . 425 . Câu trả lời đúng là A. Đặt dồng vị Cu là X ta có phương trình 63x 4- 65 1 x 63 54 X 0 73. Vậy thành phần của dồng vị 5Cu là 73 . . Câu trả lời đúng là A. Áp dụng công thức - Ag l 00-44 Ag 100 107 88 -- - - Ag 107. 100 Nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 là 107 07Ag . . Câu trả lời đúng là D. Theo đầu bài P E N l 151 P E-N 25 P E 35 Nguyen tử X có 35 electron. Cấu hình electron nguyên tử ls22s22p63s23pfi3d 04s24p Ar 3d 4s24ps . Đáp số đúng là D. Tại thời điểm l chất A dã phản ứng 0 3 - 0 2 0 1 mol . Do dó châì B dã phản ứng 1 0 2 mol . Nóng độ các chất lúc do tốc dộ là 144 A 0 2 mol . B 0 5-0 2 0 3 mol . Tốc độ phản ứng V k. A . B 2 0 2 0 3 2 0 0072 mol .s. . Đáp sô đúng là A. - Nồng độ ban đầu của các chất CA ỳ 2 5 mol CB - 4 mol . Khi B còn 70 thì nồng độ các chất là 70 B - 2 8 mol . 100 Chất B đã phản ứng 4 mol - 2 8 mol 1 2 mol . Chất A đã phản ứng 2 2 4 mol . - A 2 5-2 4 0 1 mol . V k. A 2. B 0 75. 0 l 8 V 3 mol .s. . Đáp số đúng là c. Gọi nồng độ của khí co lúc càn bằng là X. Phương trình hoá học co2 4- H2 CO h20 Số mol lúc đầu 0 2 0 8 0 0 Số mol phản ứng X X Số mol lúc cân bằng 0 2 - x 0 8 - X X X Hằng số cân bằng CO . H2O co j. H2 K - ---------- 1 với X 0 2. 0 2-x 0 8-x -X 4-0 16 0. 145 Nghiệm thích hợp X 0 16. Vậy lúc cân bằng CO mol . . Đáp số đúng là D. Phương trình hoá học CH COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O Số mol lúc đầu Số mol phản ứng Số mo lúc cân bằng Hằng số cân bằng 2 1 2 2-1 2 3 3-1 2 1 2 0 0 CH5COOC2H5 . H2O CH COOH . C2H5OH K 0 8 Đáp số clúng là D. Phương trình hoá học 2HI H2 I2 Sô mol lúc dầu Số mol phản ứng Số mol lúc cân bằng 2 7 - 0 55 Hằng số cân bằng 2 7 0 55 0 275 0 275 0 0 K K 0 01636. 2 7-0 55 . Đáp số đúng là B. Theo phương trình hoá học Số mol N2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.