tailieunhanh - Bài giảng Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế - Nguyễn Thị Bích Phượng

Bài giảng "Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học những kiến thức về các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, chứng từ giao tiền, quy trình nghiệp vụ, bộ chứng từ kế toán, chuyển tiền, lệnh chuyển tiền, khoản tiền ứng trước, khoản tiền trả ngay, quy trình chuyển tiền trước trả lời sau,. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ GV Nguyễn Thị Bích Phượng Các phương thức thanh toán quốc I I Y tế chủ yếu Trả tiền mặt Cash payment Nhờ thu Collection Chuyển tiền Tín dụng chứng từ Documentary credit Ghi sổ Open account Văn bản quy định được áp dụng trong Thanh toán quốc tế international regulations Cash payment COD Cash on delivery Trả khi người bán giao hàng CWO Cash with order Trả lúc ký hợp đồng hoặc đặt hàng CAD Cash against documents Thanh toán khi người bán xuất trình chứng từ CBD Cash before delivery Trả trước khi người bán giao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.