tailieunhanh - Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Toán học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Toán học" giới thiệu tới người đọc 17 đề thi mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 12 dùng làm tài liệu học tập và ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. | Tuyến chọn Giới thiệu đề thi Toán học - Nguyễn Phú Khánh Nguyễn Tất Thu. ĐÉ THI THỬ SỔ 21 I. PHÂN CHUNG CHO TẤT CÀ CÁC THÍ SINH Câu 1 Cho hàm sô y X3 - 3x2 mx 1 có đổ thị là Cm a Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị c của hàm sô khi m 0. b Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu. Gọi a là đường thẳng đi qua hai điếm cực đại cực tiếu. Tìm giá trị lớn nhất khoáng cách từ điểm 11 j đên đường thăng a . dx. Câu 2 Giải phương trình sin3x 3sinx 2 2sin2x Câu 3 Giãi phương trình 5 2x l 2x lOì x-3 13 1 xex ex 1 Câu 4 Tính tích phân sau I J---- 0 ex 1 Câu 5 Cho hình hộp đứng ABCDA B CD có đáy là hình thoi cạnh a BAD a 3 . X. với cosa - cạnh bên AA 2a. Gọi M là diêm thỏa mãn DM và N là 4 trung điếm của cạnh A B . Tính thế tích khôi tứ diện C MD N theo a và tìm kdeC MlD N. Câu 6 Cho 3 số thực không âm a b c thóa mãn a b c 3 . Tìm giá trị nhó nhâí cùa biếu thức p a b2 c3. II. PHÂN RIÊNG Thí sinh chí được chọn làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A và điểm B l l . Phương trình đường thẳng AC 4x 3y - 32 0. Tia BC lây M sao cho A 5 2 75. Tìm c biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là . Câu Trọng không gian Oxyz cho hai đường thằng dj d2 Y và mặt phẳng p x y-2z 5 0. Lập phương trình đường thẳng d song song với mặt phăng P và cắt dj d2 lẩn lượt tại A B sao cho độ dài đoạn AB nhỏ nhát. 140 cty TNỈỈH MTV DWH Khang Vift 7 i Câu Tính môđun của sô phức z biết z 0 Theo chương trình nâng cao Câu Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có phương trinh đường thăng AB 2x y - 1 0 và c D lẩn lượt thuộc 2 đưpng thăng d1 3x-y-4 0 d2 x y- 6 0. Tính diện tích hình vuông. x -t Câu Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d - y 1 2t và mặt cẩu z -3-2t s X2 y2 z2-2x-6y 4z-11 0. Viê t phương trình mặt phẳng p vuông góc đường thăng d cắt mặt cẩu S theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính r 4. Câu Tìm sô phức z thỏa mãn 1 - 3i z là sô thực và z - 2 5i I 1. HƯỚNG DẪN GIẢI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.